/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/12/14/#ubuntu-vn.txt

vubuntor172Chào mọi người01:15
vubuntor172hiện tại mình đang xài Ubuntu 14.0401:15
vubuntor172giao diện LXDE01:16
vubuntor172mình xài cái USB 3G của Viettel01:16
vubuntor172nhưng khi cắm USB vào lần đầu tiên nó không nhận được GSM modem để kết nối01:16
vubuntor172phải rút USB ra cắm vào lại01:16
vubuntor172thì nó mới nhận được01:16
vubuntor172có anh chị nào bị như vậy hoặc biết như vậy là do cái gì không hỗ trợ mình với01:17
vubuntor788Sorry mọi người, lúc nãy do bị rớt mạng giữa chừng nên mình không biết câu hỏi đã được trả lời chưa nên mình hỏi lại lần nữa01:57
vubuntor788hiện tại mình đang sử dụng ubuntu 14.04 giao diện LXDE01:58
vubuntor788mình xài cái USB 3G của Viettel01:58
vubuntor788khi cắm vào lần đầu tiên thì nó không nhận được là 3G01:58
vubuntor788phải rút ra cắm lại thêm lần nữa thì nó mới nhận được01:58
vubuntor788có anh chị nào đã gặp trường hợp như vậy hoặc là biết vậy là lỗi gì không hỗ trợ mình với01:58
=== vubuntor218 is now known as MeiMei
vubuntor841? Termainal bi loi khi su dung 4 nut mui ten thi no ra nhu vay $ ^[[D^[[D^[[D^[[D^[[^[[A^[[A^[[C^[[C^[[A^[[D^[[D^[[D^[[D^[[A^[[B^[[C02:57
vubuntor841voi lai terminal ban dau cua minh co dnag : kevin@K-45A$02:57
vubuntor841sao gio chi con $02:57
=== MrTuxHdb is now known as Guest77103
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== Guest77103 is now known as MrTuxHdb
=== MrTuxHdb is now known as Guest19927
=== Guest19927 is now known as MrTuxHdb`
=== vubuntor408 is now known as MeiMei
=== MrTuxHdb is now known as Guest27889
=== MrTuxHdb is now known as Guest11286
* CoconutCrab đâ14:18
MrTuxHdb` MrTuxHdb is temporarily unavailable14:24
MrTuxHdb`wtf14:24
=== MrTuxHdb` is now known as MrTuxHdb

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!