/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/12/21/#kubuntu-se.txt

FlygisoftPhilip5: Har du någon aning om hur man i Photoshop kan ändra en färg mot en annan, alternativt desaturation på ett litet område eller lager?18:06
Flygisoftdesaturation på enbart en färg då vill säga18:07
Philip5selective color19:00
Philip5googla på det19:00
FlygisoftPhilip5: Ah nice, ska kolla på det19:25

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!