/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/12/26/#ubuntu-vn.txt

vubuntor495hi01:29
vubuntor495bac nao giúp dùm cái này với:01:29
vubuntor495[global]01:30
vubuntor495workgroup = MYGROUP01:30
vubuntor495server string = Samba Server Version %v01:30
vubuntor495passdb backend = smbpasswd01:30
vubuntor495log file = /var/log/samba/log.%m01:31
vubuntor495max log size = 5001:31
vubuntor495idmap config * : backend = tdb01:31
vubuntor495cups options = raw01:31
vubuntor495[homes]01:31
vubuntor495comment = Home Directories01:31
vubuntor495valid users = MYDOMAIN\%S01:31
vubuntor495read only = No01:31
vubuntor495browseable = No01:31
vubuntor495[printers]01:31
vubuntor495comment = All Printers01:31
vubuntor495path = /var/spool/samba01:31
vubuntor495printable = Yes01:31
vubuntor495print ok = Yes01:32
vubuntor495browseable = No01:32
vubuntor495[share]01:32
vubuntor495comment = thu muc chia se01:32
vubuntor495path = /home/hs1/share01:32
vubuntor495read only = No01:32
Stanley00stop that please01:32
vubuntor495guest ok = Yes01:32
Stanley00!paste01:32
ubot2Với nội dung dài hơn 4 dòng, xin mời copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com, điền tên, ấn nút paste, rồi gửi đường dẫn (link) vào đây01:32
vubuntor495ok01:32
vubuntor495hết rồi01:32
vubuntor495windows truy cập vào nó kêu nhập user name pass nhìn thấy forder, mà open forder kg được01:33
vubuntor495đã gán quyền chmod 777 cho các forder01:33
vubuntor495http://paste.ubuntu.com/9620865/01:35
SuperLuserv3[ Ubuntu Pastebin ] - paste.ubuntu.com01:35
Stanley00workgroup đúng không vậy bạn? nhìn MYGROUP thấy lạ lạ. Thêm nữa, valid users có gán domain, bạn có dùng đúng domain khi đăng nhập? Và browseable = No thì thấy bằng niềm tin à? :(01:35
vubuntor495samba server dùng local, windows cũng local01:36
vubuntor495để em copy cái log của nó cho mọi ng xem nha!01:37
Stanley00bạn biết ý nghĩa của mấy từ 'workgoup' và 'domain' không?01:37
vubuntor495nói chung là em kg có dùng domain trong trường hợp này01:39
Stanley00valid users = MYDOMAIN\%S <= thế cái này là cái gì? @@01:39
vubuntor495cái này nó mặc định mà, kg có sửa01:40
Stanley00haiz... mặc định không có nghĩa là dùng được... @@01:40
vubuntor495[2014/12/25 15:44:59.097141,  0] rpc_server/srv_pipe.c:1254(api_pipe_bind_auth3)   Auth failed (NT_STATUS_NO_SUCH_USER)01:41
vubuntor495log file của nó nè01:41
Stanley00tất cả các chỗ khả nghi /me đã nói cả rồi.01:42
=== chungbd|away is now known as chungbd
vubuntor495kg được mọi ng ơi, kg biết sai chỗ nào02:35
Stanley00vậy phiền bạn pastebin lại config mới và *toàn bộ* file log mới được không?02:35
vubuntor495http://paste.ubuntu.com/9621109/02:47
SuperLuserv3[ Ubuntu Pastebin ] - paste.ubuntu.com02:48
vubuntor495mình đang nghi ngờ vấn đề nằm ở dòng này02:48
vubuntor495valid users = %S02:48
vubuntor495lúc nãy có sửa dòng này thành %user, bấm vào thư mục thì nó hỏi user /pass tiếp02:50
vubuntor495mà nhập thì kg vô02:50
=== TuxChanDoi is now known as Tux|AFK
Stanley00à, mà nhìn thì cái thằng samba này dùng user/pass ở đâu để xác thực thế bạn? /me không thấy trong config?02:56
Stanley00vubuntor495: chắc là bạn nên tham khảo thêm cái này https://www.samba.org/samba/docs/using_samba/ch09.html02:57
vubuntor495smbpasswd03:06
vubuntor495passdb backend = smbpasswd03:06
vubuntor495có mà03:06
=== ubungu is now known as quydo
Stanley00vubuntor495: vậy bạn có add user vào smbpasswd đó chưa?03:09
vubuntor495có tạo pass cho user bằng smbpasswd03:23
vubuntor495cho nên khi dùng windows \\ip samserver thi nó cho login vào, nhìn thấy forder bên trong nhưng kg cho phép mở forder ra xem03:24
=== FlyingChicken is now known as RubyChicken
=== RubyChicken is now known as RubyMonkeyChicke
=== RubyMonkeyChicke is now known as RubyPython
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== Stanley|00 is now known as Stanley00
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== quydo is now known as ubungu
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== CoconutCrab changed the topic of #ubuntu-vn to: Kênh hỗ trợ trực tuyến | Trang chủ: http://www.ubuntu-vn.org |Diễn đàn: http://forum.ubuntu-vn.org |Hỏi đáp: http://ask.ubuntu-vn.org |logs: http://irclogs.ubuntu.com | >4 dòng paste tại http://paste.ubuntu.com
CoconutCrabmuahuahuahua15:09
=== ChanServ changed the topic of #ubuntu-vn to: Kênh hỗ trợ trực tuyến|Trang chủ: http://www.ubuntu-vn.org |Diễn đàn: http://forum.ubuntu-vn.org |Hỏi đáp: http://ask.ubuntu-vn.org |logs: http://irclogs.ubuntu.com |>4 dòng paste tại http://paste.ubuntu.com | Bàn luận ngoài lề /join #vnluser
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!