/srv/irclogs.ubuntu.com/2014/12/28/#kubuntu-se.txt

FlygisoftPhilip5: Va säg du, fick du några paket då?12:19
Philip5jodå lite smått och gott och pengar för egen klapp12:32

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!