/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/01/01/#ubuntu-cat.txt

josepgallartBona nit!21:01
alexmbona nit i bon any!21:02
rafael_carrerasaixò, bona nit i bon any21:03
rafael_carreras####################################################################21:03
rafael_carrerasaquí estem un altre any per fer una reunió ubuntaire21:03
rafael_carrerasavui hem de parlar de què farem a la propera ubuntu global jam21:04
rafael_carrerasLloc i feines per la UGJ21:04
rafael_carreras i també d'on la farem21:04
rafael_carrerasalgú té idea d'on fer-la?21:05
rafael_carrerasvull dir si teniu algú que us hagi expressat algun interès21:06
rafael_carrerasen ubuntu en general21:06
josepgallartGolferich tenien interes21:06
rafael_carrerasah21:06
josepgallartpero supposo que era mes per acollir una festa21:06
rafael_carrerasm'agafa aprop :-)21:07
rafael_carrerasjosepgallart: però és un primer pas, normalment21:07
alexmjosepgallart: molt interessant, la UGJ podria servir fer veure el lloc, provar la wifi, conèixer la gent, etc.21:07
rafael_carrerasexacte21:07
josepgallartsi per aixo o comento ;)21:07
rafael_carrerasjosepgallart: hi tens algun contacte?21:07
josepgallartIrene Armangué i VilaCoordinació Golferichs, centre cívic Gran Via, 491 BarcelonaTel. 93 323 77 90www.golferichs.org21:08
rafael_carrerasd'acord, li escric alguna cosa per veure què n'opinen?21:09
rafael_carrerassuposo que trobaré el correu en algun lloc21:09
rafael_carreras(?)21:09
josepgallarttel paso21:10
josepgallartdifusio@golferichs.org21:10
wagafohola, NO em puc quedar, tinc visita21:10
wagafobon any21:11
rafael_carrerasvaja, no li he pogut dir bon any al wagafo21:12
rafael_carrerasmolt bé, josepgallart, escriuré la Irene21:12
rafael_carrerasalguna idea per fer a la ugj, o fem "el de sempre"?21:14
rafael_carrerasjo sempre tinc feina amb les festes21:14
alexmjo voldria acabar de muntar allò de les arrencades per xarxa21:15
josepgallartjo es molt provable que sigui a Londres tot el cap de setmana21:15
rafael_carrerasmolt bé, doncs ja estem, oi?21:16
alexmper mi sí21:16
josepgallartja us explicare com vagui la presentacio del movil amb ubuntu21:16
rafael_carrerassí senyor!21:17
alexm:-)21:17
rafael_carrerasau, doncs bona nit!21:19
josepgallartbona nit21:19
rafael_carreras###################################################################21:19
alexmbona nit21:20

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!