/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/03/02/#ubuntu-vn.txt

=== ubungu is now known as quydo
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
vubuntor858ba con co ai choi litecoin bitcoin k nhi?03:35
n0bawkko, ở đây toàn người nghèo lấy đâu ra tiền đầu tư bitcoin03:36
vubuntor858ok tks03:37
vubuntor823bb ae reset may di xem s e x day04:09
quydook04:10
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== TuxNatRuou is now known as Tux|AFK
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== quydo is now known as ubungu
=== ubungu is now known as quydo
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== Tux|AFK is now known as TuxNatRuou
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== quydo is now known as ubungu
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== TuxNatRuou is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as TuxNatRuou
=== CoconutCrab is now known as Crabbu
vubuntor426Máy em sau khi cài ubuntu thì khi boot ubuntu báo lỗi TOCBLOCK, e boot lại win 7 đã cài trước đó thì bị lỗi A disk read error occurred press ctrl+alt+del to restart. Cho e hỏi là giờ nên xử lý ntn?16:09

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!