/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/03/04/#ubuntu-cat.txt

josepgallartbona nit21:00
alexmep, bona nit21:07
aniolgarciahola, bona nit21:08
alexmhi havia reunió avui, oi=21:11
alexm?21:11
josepgallartsi21:11
alexmvaig a avisar en rafael21:11
alexmen rafael no podrà ser-hi avui21:14
alexmalgun voluntari per facilitar la reunió?21:15
* alexm encara està sopant21:15
josepgallartfacilitar'21:16
josepgallart?21:16
alexmconduir, si ho prefereixes21:16
josepgallarta jo mateix21:17
josepgallartpero no ser com es começa21:17
josepgallartla claqueta21:18
alexm############################21:18
alexmaixò ja farà el fet21:18
alexmendavant21:18
josepgallartavui teniem un unic punt del dia21:18
josepgallartinici de feines i propostes  de xerrades21:19
josepgallarthttps://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Reunions21:19
josepgallartla data per ferla ja la tenim decidida :)21:19
josepgallartdissabte 9 de maig de 2015.21:20
alexmen rafael em comenta en privat que no tenim novetats dels organitzadors de la festa21:20
alexmpotser hi ha algú per aquí de l'organització?21:20
alexmmalauradament jo el 9 no hi podré ser, que tinc un curs de iaido tot el cap de setmana21:22
josepgallartjo si tot i que espero que no faci falta que faci la xerrda de ubuntu phone21:23
alexmper què ho dius?21:24
josepgallarten aquelles dates el movil ja sera una peça de museu al ritme que anem :X21:24
josepgallarti tota la informacio ja a estat publicada21:24
alexmmai tant :)21:24
alexmsegur que hi haura21:24
alexmsegur que hi haurà gent que no en sabrà res21:24
josepgallartbe si es aixi cap problema21:25
josepgallartpodran trstejar i explicare com funcioina21:25
alexmés clar, home21:26
josepgallartsabeu si podem conectar un movil amb un progector?21:26
alexmsi el projector està penjat del sostre, mal assumpte21:26
alexmel mòbil té connector hdmi?21:26
josepgallartnomes micro usb21:27
alexmles tauletes en tenen però els mòbils sovint no21:27
alexmem sona que algú comentava que hi ha uns aparells que permeten fer això21:27
josepgallartbe preparare una presentacio amb una selecio de videos si decas21:27
alexmhan de suportar el protocol mirocast o alguna cosa per l'estil21:27
josepgallartera per poder ensenyar en directa el funcionament21:28
alexmpotser es pot fer d'alguna manera si el mòbil està endollat a un pc però no en tinc ni idea21:28
josepgallartcon que no tinc un progector per fer proves anire a lofacil21:29
josepgallartbe si no tenim res potser que plegem?21:30
alexmsuposo que els projectors tindran suport hdmi, aleshores ho hauries de poder provar amb la tele21:30
alexmd'acord21:30
wagafoHola, bona nig21:30
josepgallarto provare alex, gracies21:30
alexmwagafo: anàvem a plegar :P21:30
wagafoSï, cap problema, el Rafael no ha vingut oi?21:30
alexmli ha sortit un impediment21:31
wagafoD'acord, doncs ja quedarem21:31
josepgallartvinga fins la propera21:31
alexmbona nit doncs21:31
wagafoBona nit21:31
josepgallartbona nit21:31
aniolgarciabona nit21:32
alexm#########################21:32
alexmau, claqueta de tancament21:32

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!