/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/04/05/#ubuntu-vn.txt

vubuntor054?02:12
=== lewtds__ is now known as lewtds
=== CoconutCrab is now known as CoconutSnal
=== CoconutSnal is now known as CoconutSnail
=== lewtds_ is now known as lewtds
vubuntor613Mọi người cho e hỏi10:39
vubuntor613khi chạy file ./filename nó báo không có file trong thư mục mặc dù trong thư mục có file10:39
=== CoconutS1ail is now known as CoconutSnail

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!