/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/04/14/#ubuntu-vn.txt

=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
vubuntor399i want lean ubutu for ember ubutu into ARM ,i start where ?03:31
CoconutCrabelinux.org?03:35
CoconutCrabthere is a bunch of material for embedded linux up there03:35
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== CoconutCrab is now known as NeetoCrabbu
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
vubuntor509co ai khong a15:31
NeetoCrabbuko15:32
vubuntor509hiii15:33
vubuntor509cho em hoi 1 ti15:33
vubuntor509e moi mua may tinh hom qua15:33
vubuntor509h nay voc vach cai ubuntu chay song song voi win 8.115:33
vubuntor509ma hoi chieu con vao duoc may o c d e15:33
vubuntor509gio tu nhien k vao duoc nua, nos hien ra 1 bang thong bao voi kha nhieu chu15:34
NeetoCrabbuchữ như thế nào?15:34
vubuntor509cho em 1 ti nhe15:35
vubuntor509unable access to 104 volume15:36
vubuntor509Error mounting /dev/sda4 at /media/leanhhuan/C266F4FB66F4F151: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000,dmask=0077,fmask=0177" "/dev/sda4" "/media/leanhhuan/C266F4FB66F4F151"' exited with non-zero exit status 14: Windows is hibernated, refused to mount. Failed to mount '/dev/sda4': Operation not permitted The NTFS partition is in an unsafe state. Please resume and shutdown Windows fully (15:36
NeetoCrabbuà15:37
NeetoCrabbucái windows 8.1 nó đang trong chế độ hibernate15:37
NeetoCrabbunên nó khóa ổ không cho vào15:37
NeetoCrabbuphải shutdown hẳn cơ15:37
vubuntor509che do j ak15:37
vubuntor509em cai ubuntu xong, ro rang con vao duoc, xong moi len 8.1 1 lan, xong quay tro lai thi k duoc15:38
NeetoCrabbuhibernate15:38
vubuntor509ak15:38
MrTuxHdbNeetoCrabbu: fast shutdown15:38
MrTuxHdbvới fast reboot15:38
NeetoCrabbunói chung là cái gì đó win 8.1 nó nhét vào15:38
vubuntor509tuc la ben kia chua shutdown i a?15:38
MrTuxHdbchứ 8.1 ai gọi hibernate nữa15:38
MrTuxHdb:v15:38
* NeetoCrabbu không biết tắt cái đó đâu15:38
NeetoCrabbuwin 8 còn chả dùng nói gì đến 8.115:38
MrTuxHdb.g how to turn off fast shutdown15:38
SuperLuserv3MrTuxHdb: http://www.eightforums.com/tutorials/6320-fast-startup-turn-off-windows-8-a.html15:38
MrTuxHdb^15:38
MrTuxHdb^15:38
MrTuxHdb^15:38
vubuntor509^_^15:39
vubuntor509the cach cai bo go tieng viet nhu nao may anh, em cai xong, ma vao tim vietnam unikey k thay, mac du ibus da cai roi15:39
vubuntor241chào mọi người cho mình hỏi ?15:41
NeetoCrabbu!ibus-unikey15:41
NeetoCrabbumm, con bot chết hết rồi à15:41
NeetoCrabbuvubuntor509: bạn cài ibus-unikey15:41
vubuntor241có cách nào để lấy dữ liệu từ treeview15:41
vubuntor241bằng one click15:42
vubuntor241mouse15:42
vubuntor509vang, em cai cai do roi day anh15:42
vubuntor509ma vao cho text entry setting k co unikey cua vietnam15:43
NeetoCrabbuchỉnh trong cái language and regional setting ấy15:43
NeetoCrabbuvubuntor241: của cái chi mới được chứ?15:43
vubuntor241mình viết bằng python nhưng mà để mặc định thì phải double click mới lấy dữ liệu từ row15:43
vubuntor241không biết có cách nào để sửa đc thành one click select row sau đó thì đổ vào luôn15:44
NeetoCrabbupython với gui toolkit nào..15:44
vubuntor241àk gtk 315:44
vubuntor241mình viết với glade để dễ sửa15:44
NeetoCrabbugtk3 thì hem biết...15:45
NeetoCrabbunhưng chắc là catch event click15:45
NeetoCrabburồi lấy dữ liệu từ kia ra thôi15:45
* NeetoCrabbu đoná bừa15:45
vubuntor241ừm event click15:45
vubuntor241không biết bên linux có thư viện nào để bẫy mấy cái đó ko15:45
NeetoCrabbuđọc hướng dẫn của gtk3 thôi15:46
* NeetoCrabbu nghĩ là có đủ cả15:46
vubuntor241ừm tại mình nghĩ là chắc nó có cái one click để đổ15:46
vubuntor241chứ cũng chẵng cần phải hook15:47
NeetoCrabbuvụ đấy thì phải đọc vào doc của toolkit thôi15:47
vubuntor241mà kiếm hoài ko ra15:47
vubuntor241:315:47
NeetoCrabbuchứ chịu15:47
vubuntor509ak15:47
* NeetoCrabbu có sờ mó gì gtk3 đâu15:47
NeetoCrabbukhông sờ mó sao mà biết được15:47
vubuntor509anh neetocarbbu cho em hoi luon, tren mang co chi cho chinh sua 1 file, ma khi em vao file do no baos chir duoc docthoi thi phai lam sao15:47
vubuntor241ok thank15:48
vubuntor241tối vui vẻ15:48
NeetoCrabbudùng gksudo gedit <tên file>15:49
NeetoCrabbugõ cái đó trong terminal15:49
vubuntor933anh neetocrabbu oi15:59
vubuntor933nhung file read only thi lam sao de chinh sua ha anh15:59
NeetoCrabbuthường thì không sửa được vì không có quyền admin16:00
NeetoCrabbubạn gõ cái lệnh trên thì có thể sửa được16:00
vubuntor933lenh nao ak16:00
vubuntor933may em mat mang, moi load lai day16:00
NeetoCrabbu22:49 < NeetoCrabbu> dùng gksudo gedit <tên file>16:00
vubuntor933co can go duong dan k anh16:01
NeetoCrabbu16:01
vubuntor933anh oi, no hien ra leanhhuan@AnhHuanComputer:~$ gksudo redit  /etc/network/interfaces  The program 'gksudo' is currently not installed. You can install it by typing: sudo apt-get install gksu16:03
NeetoCrabbuuh huh16:04
NeetoCrabbusudo đi vậy16:04
* NeetoCrabbu chui chăn ngủ16:04
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== chungbd is now known as chungbd|away

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!