/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/04/23/#ubuntu-vn.txt

=== chungbd|away is now known as chungbd
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
vubuntor394làm thế nào để phục hồi Ubuntu trong thời gian ít hơn 10 phút nếu bị sự cố máy không khởi động được03:25
Stanley00vubuntor394: backup mỗi ngày và phục hồi lại khi có sự cố :P03:26
MrTuxHdbvubuntor394: thế nào gọi là sự cố03:27
MrTuxHdb:303:27
Stanley00mà cài lại cũng chỉ mất có 15 phút chứ mấy đâu nhỉ, tại sao lại phải *ít hơn 10 phút*?03:27
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== CoconutCrab is now known as NeetoCrabbu
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!