/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/05/02/#ubuntu-vn.txt

vubuntor895xin chào, cho em hỏi cài đặt phần mềm nghe nhạc mp3 trên ubuntu02:24
vubuntor895xin chào02:29
=== PapayaBe1 is now known as PapayaBee
=== FlyingChicken_ is now known as FlyingChicken`
=== FlyingChicken` is now known as FlyingChicken_

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!