/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/05/04/#ubuntu-pl.txt

mateuszktoś używa chromium na 15.04 i ma problem z flash playerem?00:14
mateuszok chyba pepperflashplugin dał radę ;p00:22
martysiahej06:25
martysiajak mogę wyłączyć powiadomienia o błędach systemowych?06:25
martysiai o błędach programu systemu?06:25
martysiaraportowanie błędów...?06:26
wskyhttps://www.youtube.com/watch?v=OnkL9byCH8007:34
drathirbry...10:19
BazylCześć.10:22
marionez_a12:57
marioneztest12:58
Ashirenmoshimoshi12:58

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!