/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/05/04/#ubuntu-vn.txt

vubuntor576ai có tài liệu dạng báo cáo hệ điều hành ubuntu cho em xin tham khảo lắm00:36
MrTuxHdbvubuntor576: em chịu khó tự làm đi00:58
MrTuxHdbkhông các anh ở đây sau kì nghỉ mệt lại mắng :v00:58
=== CoconutCrab is now known as SummerCrab
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== chungbd is now known as chungbd|away
vubuntor410chào anh chị13:38
vubuntor410em  newbie13:38
vubuntor410mới cài ubuntu mà wifi nó không nhận ?13:38
vubuntor410giúp em13:38

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!