/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/06/14/#ubuntu-tr.txt

fnoyanisislm10:57
turgayselam11:16
turgayfnoyanisi:  hoş geldin11:16
fnoyanisihosbulduk turgay11:16
fnoyanisimasaallah kanalda ses var ya :)11:17
turgayevet aynen11:18
fnoyanisibi ara pardus kanali vardi, bayagi canliydi11:39
fnoyanisibilmem burada var mi daha once oraya takilanlardan kimse11:39

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!