/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/06/17/#ubuntu-vn.txt

=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== ubungu is now known as quydo
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== quydo is now known as ubungu
=== ubungu is now known as quydo
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
vubuntor099cái utorrent nó ko có file configure thì làm sao ./configure09:34
vubuntor099raven@Darkness:~/Desktop/utorrent-server-alpha-v3_3$ ls docs  utserver  webui.zip09:34
MrTuxHdbvubuntor099: hỏi utorrent ấy09:36
MrTuxHdbnó support cho09:36
vubuntor099:v09:37
=== vubuntor099 is now known as Raven27
Raven27thui kệ09:37
Raven27tính kéo mấy bộ porn zìa coi chơi09:37
Raven27kiếm point fshare mà ko có :309:38
MrTuxHdbchỗ này chỉ support phần mềm nguồn mở thôi09:42
MrTuxHdbxài hàng kia đi mà hỏi tụi kia09:42
Raven27torrent ứ phải free software hả :v09:43
Raven27cái transmission bittorrent client ko có chạy được link magnet09:44
Raven27:(09:44
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
Raven27box nayf laf box chat mà buồn thế09:55
Raven27tán chuyện đê09:55
stkRaven27: utorrent is not Free Software09:59
MrTuxHdbRaven27: nhảm10:17
=== chungbd is now known as chungbd|away
MrTuxHdbRaven27: transmission support magnet từ đời nào rồi10:18
MrTuxHdbtối thiểu là 2.52 đã support rồi10:18
MrTuxHdbgiờ là 2.8210:18
MrTuxHdbwrong10:18
MrTuxHdb2.8410:18
Raven27thế làm sao download magnet từ transmisstion >10:25
Raven27nó có dấu + mà dấu + là mở ra file torrent10:25
Raven27à10:26
Raven27là open chứ10:26
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== chungbd is now known as chungbd|away
lewtds.tell Raven27 add thoải mái magnet luôn11:11
SuperLuserv3lewtds: I'll pass that on when Raven27 is around.11:11
=== quydo is now known as ubungu
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== ubungu is now known as quydo
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== quydo is now known as ubungu

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!