/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/01/#ubuntu-vn.txt

=== chungbd|away is now known as chungbd
=== CoconutC1ab is now known as CoconutCrab
=== chungbd is now known as chungbd|away
vubuntor313cho    em   hoi06:11
MrTuxHdbhỏi han gì?06:12
vubuntor313em moi cai    urbuntu       tieng anh va   muon chuyen ve tieng viet     em kchuyen ve    it  nen chua ro the   nao06:13
MrTuxHdbvubuntor329: vào Language Support mà chuyển06:29
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== CoconutCrab is now known as JinxedCrab
* JinxedCrab vo ve14:40
vubuntor321làm sao để làm mất mấy ô trống trên thanh dọc của ubuntu vậy14:41
JinxedCrabô trống trông thế nào nhỉ?14:41
vubuntor321nó hiện ra là "Thả để thêm ứng dụng" mà lại k có gì14:43
JinxedCrabbạn cho mình screenshot được không?14:43
vubuntor321có thể kéo nó đi như các icon khác o.O14:44
vubuntor321làm sao chụp được vậy ?14:44
JinxedCrabbấm phím printscreen ấy14:44
vubuntor321đăng?14:44
JinxedCrabrồi up lên imgur.com, sau đó paste link vào đây14:45
MrTuxHdb!up14:46
MrTuxHdbbot chết cmnr14:46
vubuntor321wait14:47
vubuntor321http://imgur.com/jnS79gA14:47
SuperLuserv3[ Imgur ] - imgur.com14:47
JinxedCrabsao nấm mốc vậy14:48
JinxedCrabhmm14:48
JinxedCrabcái cục đấy nó cứ trơ trơ thế?14:48
JinxedCrabkéo nó xuống dưới cùng được không?14:49
vubuntor32114:49
JinxedCrabà14:49
JinxedCrabthế thì cứ kéo nó xuống dưới cùng14:49
JinxedCrabrồi kệ nó đấy thối14:49
JinxedCrabthôi*14:49
JinxedCrabkiểu như nó là vùng trống chưa có gì ấy mà14:49
JinxedCrabhoặc thích thì kéo cái khác vào cho nó đầy thanh đi14:49
vubuntor321kéo tràn rồi mà nó vẫn còn14:50
JinxedCrabthôi kệ nó đi14:50
JinxedCrab:314:50
vubuntor415làm sao cài đặt file tar.xz14:58
JinxedCrabbạn định cài chương trình gì vậy?14:59
vubuntor415python14:59
JinxedCrabmặc định ubuntu có sẵn python rồi còn gì14:59
vubuntor415mà chắc k có bản 3.4.315:00
JinxedCrabcó python 315:00
vubuntor415mà làm sao dùng python15:00
JinxedCrabvào terminal15:00
JinxedCrabgõ python3 --version15:00
JinxedCrabxem nó ra bản mấy15:00
vubuntor4153.4.015:01
MrTuxHdb3.4.315:01
JinxedCrabthế là dùng được rồi còn gì15:01
MrTuxHdbvubuntor415: xài ubuntu cũ rồi15:01
MrTuxHdb:315:01
vubuntor415nhưng làm sao cài được15:01
JinxedCrabvubuntor415: nó có sẵn rồi15:01
JinxedCrabkhông cần cài nữa15:02
vubuntor415hỏi biết cài cái khác :315:02
JinxedCrabcần cài gì15:02
JinxedCrabbạn vào cái Ubuntu App Store15:02
MrTuxHdbvubuntor415: không có cách nào cài chung cả đâu15:02
MrTuxHdbsrc mỗi thằng 1 phách15:02
JinxedCrabhay Ubuntu Application Center gì đấy15:02
MrTuxHdbrtfm15:02
MrTuxHdbUbuntu Software Center15:02
MrTuxHdbJinxedCrab: éo xài Ubuntu cũng support15:03
* MrTuxHdb chê bôi JinxedCrab 15:03
MrTuxHdb:315:03
JinxedCrabuh huh15:03
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!