/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/03/#ubuntu-vn.txt

=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== ubungu is now known as quydo
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
vubuntor482có ai rảnh teamview giúp e với ạ03:49
stklam cai gi03:50
stklolz03:50
stkco ai ma ranh03:50
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== quydo is now known as ubungu
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== ubungu is now known as quydo
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
PettyCrabhuh13:20
PettyCrabweird13:20
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
vubuntor164em k boot dc usb ubuntu 15.04 tren UEFI14:06
MrTuxHdbem xài laptop hay desktop14:08
MrTuxHdbsetup boot như nào?14:08
vubuntor164disable secure boot, format usb FAT32,copy files tu iso hoac dung unetbootin, khong cach nao hien USB tren menu boot14:10
MrTuxHdbLaptop hay desktop?14:13
vubuntor164laptop a514:13
vubuntor164luc truoc em van boot usb UEFI dc,bay gio em k boot dc nua14:14
MrTuxHdbthật ra thì nó đâu có liên quan tới Ubuntu?14:16
MrTuxHdbkhi em Boot UEFI14:16
MrTuxHdbnó sẽ cho em chọn devices14:16
MrTuxHdbhoặc em có quyền browse tới file EFI để boot14:16
MrTuxHdbcòn như thế nào thì tùy laptop14:16
MrTuxHdbđọc tài liệu hướng dẫn để biết thêm chi tiết14:17
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== quydo is now known as ubungu

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!