/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/04/#ubuntu-tr.txt

digi_arkadaslar temel komutlari ogrendim simdi ne yapmami onerirsiniz16:34
digi_arkadaslar temel komutlari ogrendim simdi ne onerirsiniz ???21:45
thirasC ogren C22:12

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!