/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/09/#ubuntu-no.txt

RoyKgeirha: normalt vil man jo det15:19
geirhavil ikke si det. Kan hende du vil kjøre en del kommandoer som root i gjeldende katalog, da er det tungvindt å starte et login-skall for så å komme til rett katalog med cd igjen15:23
RoyKda kan du vel heller kjøre sudo (noe) ?15:43
geirhaja15:43
* RoyK har ganske sterke, subjektive meninger om hvordan man bedriver systemadministrasjon ;)15:43
=== Mathsterk is now known as Mathias

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!