/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/09/#ubuntu-vn.txt

vubuntor293co ai o day khong nhi?07:51
* MrTuxHdb nhô lên07:52
vubuntor293em bi mat toan bo du lieu khi cai ubuntu tu window07:52
vubuntor293da thu testdisk nhung chay bi dung hinh07:52
vubuntor293co bac nao o sai gon khong nhi?07:53
afterlastangel???07:54
afterlastangel07:54
afterlastangelmất thì thôi đi07:54
vubuntor293@@07:54
MrTuxHdb07:54
MrTuxHdbadmin ubuntu-vn mất suốt07:54
MrTuxHdbcó sao đâu07:54
MrTuxHdb:D07:54
vubuntor293@@07:55
vubuntor293bay gio em thao o HDD07:55
vubuntor293roi chuyen qua may khac chay windows07:55
vubuntor293format roi dung chuong trinh recover lai dc ko nhi?07:55
vubuntor293hay dung truc tiep tu ubuntu thi tot hon?07:55
afterlastangeldùng trực tiếp thì tốt hơn07:55
afterlastangelbạn trai hay gái07:56
afterlastangelxinh hay ko07:56
afterlastangelcó hình ko07:56
MrTuxHdb=))07:56
afterlastangelcó thì mình gọi đội độc thân qua hỗ trợ cho07:56
afterlastangelMrTuxHdb dẫn đầu hội07:56
vubuntor293@@07:56
vubuntor293cac bac bao gia cho em duoc khong?07:56
afterlastangelmình code freelance07:57
afterlastangel$25/ 1 tiếng07:57
afterlastangelbao khách sạn07:57
MrTuxHdbvubuntor293: miễn phí condom và dầu ăn kìa07:57
vubuntor293@@ 500k/tieng lan ah. Em doi cai testdisk no chay sang gio ma chua xong @@07:58
vubuntor293lau lau lai bi dung @@07:58
vubuntor293em chay tren usb 4gb07:59
vubuntor293lau lau no rat cham @@, tong so la 9100008:00
vubuntor293ma lau lau no nhich co vai so @@08:00
MrTuxHdbai bảo chơi deepscan08:00
MrTuxHdblolz08:00
afterlastangel:(08:02
vubuntor293cac bac cho em sdt de em suy nghi roi tinh08:06
MrTuxHdbafterlastangel: vãi08:07
MrTuxHdbvubuntor293: :308:07
vubuntor293?08:07
vubuntor293thiet ma em nho support08:07
vubuntor293ma gia cao the @@08:07
vubuntor293500k/h @@08:07
MrTuxHdbvubuntor293: gái thì mới dễ08:07
MrTuxHdbchứ zai thằng afterlastangel nó tính cao lắm08:07
vubuntor293@@ boi vay @@08:08
afterlastangelchưa tính phụ phí xăng dầu là may rồi08:08
vubuntor293ma con gai ai xai linux bao gio08:08
vubuntor293bac o dau08:08
afterlastangel=))08:08
afterlastangelnói vậy thôi08:08
vubuntor293em o ngay hoang van thu ah08:08
afterlastangelmình ko làm đâu08:08
vubuntor293@@08:08
afterlastangellười lắm08:08
afterlastangeltiền nhiều quá rồi ko kiếm nữa :(08:08
vubuntor293ah em test disk dang quick search thi no ra cai he thong linux @@08:09
vubuntor293chu khong thay cac file win@@08:09
vubuntor293no bao you have to reboot for the change to take effect08:10
vubuntor293vay la sao nhi08:10
vubuntor293neu restart thi mat cai ubuntu live roi @@08:10

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!