/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/20/#ubuntu-vn.txt

=== quydo is now known as ubungu
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
vubuntor768alo alo05:19
Stanley00vubuntor768: hi05:20
vubuntor768bạn ơi cho mình hỏi05:20
vubuntor768bên CentOS có lệnh Shift + I để chỉnh sửa trong Vi05:21
vubuntor768còn Ubuntu mình dùng lệnh gì hả bạn05:21
Stanley00vubuntor768: shift+I?05:21
vubuntor768để hiện dấu nhấy đó05:21
vubuntor768hix hix05:22
Stanley00vubuntor768: không biết, nhưng không phải chỉ i là đủ sao? Mà hơn nữa, vi bên centos với vi bên ubuntu thì có gì khác nhau lắm đâu05:22
vubuntor768ví dụ mình có cái lệnh như vầy05:22
vubuntor768vi /etc/freeradius/client.conf05:23
vubuntor768vào sửa cái secret = test123 qua cai khac05:24
vubuntor768nhưng chẳng được05:24
vubuntor768đánh chữ không ra05:24
Stanley00vubuntor768: chắc để /me gõ lại câu trả lời.05:25
Stanley00vubuntor768: vi 2 bên như nhau.05:25
vubuntor768thanks đã ra05:27
=== CoconutCrab is now known as SadCrab
* SadCrab dòm willo 06:31
=== chungbd|away is now known as chungbd
=== ubungu is now known as quydo
MrTuxHdbvãi l` thanh niên vào Ubuntu-Vn hỏi CentOS07:23
stkthì sao07:52
stkcứ support07:52
* stk tát MrTuxHdb07:52
stkđi ra07:52
stk:V07:52
MrTuxHdbstk: á đù ở đây ai làm ops07:58
MrTuxHdbbật chính quyền à07:58
MrTuxHdb:307:58
* SadCrab 07:58
stkSadCrab:  <<07:58
stkMrTuxHdb: bật dân thường :V07:58
MrTuxHdbá đù07:59
* MrTuxHdb ôm khanhpt khóc07:59
stkcó 1 sự phũ phàng07:59
stk:V07:59
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== chungbd is now known as chungbd|away
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== quydo is now known as ubungu

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!