/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/23/#ubuntu-vn.txt

justintv90Hi02:49
MrTuxHdbhi02:49
justintv90Co ai khong02:49
justintv90Cho em hoi, bo go tieng Viet tren Ubuntu nao tot nhat hien gio vay cac anh02:49
MrTuxHdbbộ nào cũng dởm02:51
justintv90Co y kien nao khac khong anh02:53
justintv90Không có ý kiến nào khác thì lại xài ibus vậy02:56
justintv90:(02:56
MrTuxHdbjustintv90: nếu 15.04 thì fcitx ngon hơn02:56
justintv90Mình xài fcitx02:56
justintv90à nhầm02:56
justintv90Ibus02:56
MrTuxHdbcơ mà nói chung gõ tiếng ta trên linux nó hơi dởm02:56
MrTuxHdb:))02:56
MrTuxHdbchấp nhận được thôi02:57
justintv90https://github.com/BoGoEngine/fcitx-bogo02:58
SuperLuserv3[ BoGoEngine/fcitx-bogo · GitHub ] - github.com02:58
justintv90Cậu nói cái này đó hả02:58
MrTuxHdbkhông03:00
MrTuxHdbmình nói fcitx-unikey03:00
MrTuxHdbmình éo dùng bogo bao giờ03:00
MrTuxHdb:D03:00
justintv90Tũx đang dùng 15.04 đấy à03:04
vubuntor961chào mọi người ạ08:56
vubuntor961có ai ở đây cho em hỏi với không ạ?08:57
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
* CoconutCrab đậu lên đầu lewtds 15:18
stkMai_Truong: the channel is #vnluser15:19
stkbtw15:19
* MrTuxHdb nhòm nhòm Mai_Truong 15:19
stkMai_Truong: you are welcomed here, but this room's traffic is very low15:20
* MrTuxHdb gật gật15:20
stkclose to the point of zero15:20
stkhue hue hue15:20
CoconutCrabuh huh15:20
stkduc_nguyen: ping15:20
* MrTuxHdb nhòm nhòm duc_nguyen 15:20
MrTuxHdbhôm nay đông nhề15:20
duc_nguyenHi stk15:20
CoconutCrabchắc đang Vu Lan15:20
stkduc_nguyen: PM'd you15:21
stkduc_nguyen: please check15:21
stkCoconutCrab: XU4 ko về kịp cho SFD15:22
stkhuhuhu15:22
stkphải tháng 10 mới có người mang về15:22
MrTuxHdbcàng gặp giới trẻ nhiều15:22
MrTuxHdbcàng thấy mình già15:22
* MrTuxHdb ôm stk khóc15:23
stkyup15:24
MrTuxHdbMai_Truong: sáng thấy em ít nói15:24
stknhớ hồi moqsi đi làm15:24
* MrTuxHdb kéo móa mồm lại 15:24
stkmình còn là teenager15:24
stkgiờ mình hết teenager rồi15:24
Mai_Truongquên tên channel15:24
masterwolf:P15:24
stknhanh vãi :(15:24
Mai_Truonganh duc_nguyen cho cái channel này15:24
MrTuxHdbstk: hết 7 năm rồi =))15:25
Mai_Truongsáng tại mấy anh nói không hiểu đc nên cũng ko biết nói gì thêm vào15:25
Mai_Truongtechnical level cao quá ấy mà :))15:25
MrTuxHdbMai_Truong: phê bình stk đi em15:26
MrTuxHdb:D15:26
stkMrTuxHdb: 615:26
* gl4di0 ngoe nguẩy15:26
stkgee, I still feel like a teenager15:26
gl4di0chào mọi người15:26
gl4di0new mem15:26
gl4di0:315:26
stkgl4di0: shut awp15:27
Severus__chào mọi người, lâu lắm mới quay lại channel này >:)15:27
MrTuxHdbsao hôm nay chào nhiều thế15:28
gl4di0Severus__: so, introduce yourself15:28
gl4di0:315:28
Severus__chào bạn Mai_Truong , duc_nguyen hai bạn mới ah15:28
MrTuxHdbMai_Truong: anh là Tux15:28
MrTuxHdbto mồm nhất channel15:28
MrTuxHdbsau stk15:28
Stanley00=]]15:28
Severus__gl4di0: mình ở đây lâu rồi, mới quay lại,15:28
gl4di0thế hè15:28
* gl4di0 tát vêu mỏ Severus__15:29
Severus__mình là sê vơ rớt ( sợt vơ rớt ), lắm mồm nhất channel :)15:29
stkanyway, Mai_Truong va duc_nguyen lưu ý rằng đây là channel của Ubuntu15:29
duc_nguyenok15:29
stknên log sẽ bị lưu trữ và có thể xem public tạo archive của Canonical15:29
MrTuxHdbyup15:30
* MrTuxHdb đạp ubuntulog 15:30
Severus__yup15:30
stkbên này traffic cũng thấp, bên room kia traffic lớn hơn15:31
Mai_Truongoh vậy cái channel cho ubuntu ko còn vnluser mới cho linux users nói chung15:31
stkoh boy...15:31
stknot really15:31
stkwe dont do distro war15:31
stkthat is childish ha ha15:31
Mai_Truongstk: em quên tên cái channel hồi sáng15:31
MrTuxHdbstk: really?15:31
Severus__#vnluser ?15:32
* Stanley00 châm ngòi MrTuxHdb 15:32
* MrTuxHdb chê bai hội dùng archlinux :315:32
stkMai_Truong: ^15:32
Stanley00see? =]]15:32
stkMrTuxHdb: arch sucks15:32
CoconutCrabchannel này bị publicly searchable log còn channel kia thì không15:32
stksure15:32
Mai_Truong... và khi dùng technical knowledge ra cãi thì chẳng hiểu gì :))15:32
* Severus__ đi cài windows dạo, lạc vào chốn này 15:32
Severus__>:)15:32
CoconutCrablog cũng có khi có người log đấy nhưng chắc là không up lên web cho google crawl15:32
MrTuxHdbMai_Truong: em đang năm mấy rồi nhỉ?15:33
* MrTuxHdb giờ già rồi nên chịu không tính được tuổi nào học năm mấy15:33
Mai_Truong1996 ạ15:33
Severus__câu hỏi MrTuxHdb hơi chạng lòng15:34
Severus__Mai_Truong: năm 2 ah15:34
Mai_Truongcái đám bị thí nghiệm tuyển sinh đại học năm nay là đám 199715:34
Mai_Truongà yeah năm 2 :D15:34
stklolz15:34
* MrTuxHdb xòe tay đếm đếm15:34
Severus__bằng mình hồi biết lunix gì là :D15:34
stkMai_Truong: thoa't a`15:34
stkaha15:34
MrTuxHdbMai_Truong: hồi anh còn học c315:35
MrTuxHdbanh là đàm chuột bạnh15:35
MrTuxHdbcho cái đống sách cải cách bây giờ á15:35
MrTuxHdb:D15:35
MrTuxHdb3 năm liền15:35
Severus__Mai_Truong: bạn học ở trường nào, hi vọng không phải UIT nhỉ >:)15:35
Severus__MrTuxHdb: ủa năm em luôn là năm 2 cải cách15:36
Severus__anh là cuối sách cũ chứ nhỉ15:37
Mai_Truongnhưng cải cách sgk đỡ hơn cải cách xét tuyển đh15:37
Mai_Truongnvm, đấy là đám sau em15:37
Mai_Truongem thoát rồi15:37
* Severus__ năm mình cũng năm 2 cải cách xét tuyển đại học15:37
Severus__Mai_Truong: bạn học ngành khoa học máy tính ah15:38
* Severus__ too, but stupid student >:)15:38
stkSeverus__: agree.15:38
Severus__>:)15:39
Severus__feel free to speech here15:39
CoconutCrabchat15:39
Severus__mình đi làm việc đã15:40
Severus__g9 all15:40
* MrTuxHdb lôi thanh niên 3x CoconutCrab ra15:40
Mai_TruongSeverus_: Em học Knox College, IL, học Comp Sci :D15:41
* MrTuxHdb mắt long lanh15:41
* MrTuxHdb ước gì mình được như em ấy15:41
* MrTuxHdb thanh niên xa mẹ, bỏ học đi bụi15:42
CoconutCrabMai_Truong: vậy sở thích trong comp sci là chi?15:42
electr0n__hi Mai_Truong15:42
CoconutCrabprogramming? hardware? system engineering?15:42
Mai_Truongchưa biết là chi =''= still exploring15:42
Mai_Truongcái nào đc nhiều tiền :))15:42
CoconutCrabuh huh15:43
CoconutCrabjava then15:43
duc_nguyenuhm15:43
stkor Ruby15:43
Mai_Truongvà còn phát triển trong tương lai15:43
CoconutCrabdo haskell15:43
Mai_Truongtrong nhiều năm15:43
stkfinancial dudes in NY are all fooled by "Ruby Enterprise Developers"15:43
stk:V15:44
duc_nguyenprogramming language is just a tool15:44
stkbut some dudes were successful PR and marketing it15:44
CoconutCrabduc_nguyen: but then again no one use chainsaw to cut fish :315:44
duc_nguyenuh dung roi15:44
* MrTuxHdb nhòm CoconutCrab dùng haskell đi `cut fish`15:45
duc_nguyeny anh la em can phai xac dinh minh muon lam gi truoc15:45
* MrTuxHdb gật gật15:45
duc_nguyenroi, tuy vao cai minh muon lam thi xac dinh xem la nen dung programming language nao de lam viec do15:45
* CoconutCrab is doomed without any future, so any will do15:45
duc_nguyenprogramming language should not be a deciding factor here15:45
duc_nguyena competent engineer is expected to be able to learn any language15:46
* CoconutCrab points at haskell and lisp 15:47
* MrTuxHdb lăn lăn15:49
* MrTuxHdb nằm im ngáy khò khò15:49
Mai_Truonggiờ em thấy android đang rất có tiềm năng15:49
Mai_Truongnhưng ko biết cơn sốt android app này có lâu ko15:50
Mai_Truonghay xuống nhanh như khi nó lên15:50
CoconutCrabIT is changing too fast15:50
MrTuxHdbnow is IoT15:50
* CoconutCrab still remembers when google announced Android15:50
stkMai_Truong: Who pays for Android app?15:50
stkno one15:50
MrTuxHdband someone has wifi password can see you shower ?15:51
MrTuxHdb:D15:51
stkfor mobile, iOS is still a better option,15:51
CoconutCrabI wrote the first Android article in Vietnam15:51
CoconutCrabheh15:51
CoconutCrabbefore that, Nokia was The King15:51
CoconutCrabbam, now they can't even make phone15:51
stkiOS users pay, Android users don15:52
stkdon't*15:52
Mai_Truongbut advertisers pay for their add to appear on the apps15:52
CoconutCrabso learn Job-C? :315:52
CoconutCrabObj-C15:52
stkad is... well, a very bad idea15:52
Mai_Truongstk, so we have free good apps now15:53
stkcases like Dong Nguyen were an extreme case of dumb luck15:53
stkwas*15:53
stkin mobile, serious companies don't do app with banner ads15:54
MrTuxHdbstk: nope15:54
MrTuxHdbdid you used Money Lover apps?15:54
stkthey will do "included ad" like Facebook fanpage or promoted posts15:54
MrTuxHdbit's very good with ads15:54
stkhow much did the owner raise in Series A funding?15:55
MrTuxHdband it's made by VN team15:55
stkseries A, how much?15:55
MrTuxHdbok :)15:55
CoconutCrabthat is a billions dollar market you are talking about :315:55
* MrTuxHdb i just think we can make money when making android apps15:56
stksome money15:56
CoconutCrabsome alright15:56
stkno series A is no nothing15:56
stkwell, of course there are exceptions here and there all the times15:58
stkbut for me, I wouldn't believe that some dumb luck would fall from the sky15:58
CoconutCrabokay15:59
CoconutCrabmisfortunes do fall from the sky all the times though15:59
stkSo generally speaking in mobile market, the game is rather simple: Either you get millions of users, or very successful with fundraising, otherwise, you would be doomed15:59
stkor trying to stay alive day in day out16:00
CoconutCrabso.. importing cheap chinese goods to sell to our population is a better choice?16:00
stkgo go VNG!16:00
CoconutCrabI have heard there is a big demand for Cubie16:01
stkhey their slogan sounds good16:01
CoconutCrablike, there is a dude who is a Cubie-mania16:01
CoconutCrabbuying dozens of them to do sumthing16:01
stk"phat trien Internet de thay doi cuoc song nguoi Viet Nam"16:01
stkI saw the exactly same slogan in Mandarin on the front door of Tencent HQ in Shenzhen16:02
CoconutCrabcubie16:02
stkDevelop the [blah blah blah] to make a better [blah blah blah] for China [blah blah blah]16:02
stkCoconutCrab: uh huh16:02
* CoconutCrab cố sống day in day out16:03
CoconutCrabsad16:03
CoconutCrabbut hey, this one is fun16:05
CoconutCrabhttps://www.fpcomplete.com/school/advanced-haskell/beautiful-concurrency16:05
SuperLuserv3[ Beautiful Concurrency - School of Haskell | FP Complete ] - www.fpcomplete.com16:05
MrTuxHdbfp and haskell again16:05
MrTuxHdbtoo much for sysadmin16:06
MrTuxHdb=))16:06
MrTuxHdbMai_Truong: but it's nice thing you maybe want to learn16:06
stkabomination16:07
Mai_TruongMrTuxHdb, you mean Haskell16:09
Mai_TruongI've heard a lot about it16:09
MrTuxHdbyep16:09
Mai_Truongmaybe someday I'll give it a try16:09
* CoconutCrab bò bò đi nhai crap16:10
stkCoconutCrap16:10
* stk is no longer a teenager16:13
* stk feel sad16:13
* stk go back into the box of shame16:13
stkhttp://www.livinlively.com/wp-content/uploads/2012/07/box-of-shame.jpg16:13
MrTuxHdband after 3 years, you can talk about "How to Linux and Haskell ruined my life"?"[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[4~16:13
MrTuxHdb16:13
MrTuxHdb16:13
MrTuxHdbMai_Truong: ^16:13
MrTuxHdbbad internet :(16:14
Mai_Truongcái ^ nghĩa là gì ạ?16:14
MrTuxHdbMai_Truong: nhìn theo hướng mũi tên thôi :D16:15
CoconutCrablook up16:15
CoconutCrab <-- look me16:15
CoconutCrab----> "look at the time"16:15
CoconutCrab ↓ something bad will happen below16:16
* electr0n__ bad?16:16
electr0n__hmm16:16
stkelectr0n__: ypu16:16
stkyup16:16
CoconutCrab ↑ I warned you up there16:16
* electr0n__ withdraw into my lonely shell :(16:17
stkthôi làm việc dây16:18
stkđây*16:18
stknite nite all16:18
stkvụ ngày mai mình sẽ chọn quán và thời gian rồi báo sau16:18
stkCoconutCrab: I so need to hold my mouth from speaking French tomorrow16:19
CoconutCrab at least don't sing16:19
stkotherwise, I will keep repeating de sang de sang de sang16:19
stksing huh16:20
stksous le pont mirabeau... de sang....16:20
stkhue hue hue16:20
lewtdsMai_Truong: nếu thích code mobile app thì theo ios ý, better tooling, documentation, cộng đồng, userbase and everything16:24
Mai_Truonguhm16:24
Mai_Truongđể xem16:24
Mai_Truongnếu mốt thích linux, và ủng hộ Android16:24
Mai_Truongkiểu iOS ko có nhiều freedom, Android customize đc nhiều hơn16:25
Mai_Truongthì có thể làm android16:25
MrTuxHdbwait, she's CS student not SE student :)16:25
Mai_Truongnhưng mấy cái này thì nếu muốn làm thì học thôi mà16:25
lewtdsMrTuxHdb: CS thì cũng k thể xa rời thực tế được ; )16:26
Mai_TruongI think there are people who can do both iOS and android?16:26
stknope16:26
CoconutCrabagain, no one cares about my stuff16:26
CoconutCrabsad16:26
* CoconutCrab chui vào xó16:26
stkpossibility: yes16:26
Mai_Truongyeah CS but I don't plan to study all the theoretical things, I'm more into making commercial producs16:26
stkbut, there is "no best of both worlds"16:27
lewtdssure, it's not much different from doing native desktop apps with traditional GUI toolkits. Just take some getting used to.16:27
lewtdstakes(16:27
lewtds*16:27
stklike that err Miley Cyrus16:27
* lewtds probes Mai_Truong16:27
lewtdsmusic lover?16:27
lewtdslol Job-C, nice one, CoconutCrab16:29
* CoconutCrab chui vào chăn16:45
Mai_Truongthôi tối rồi , em out ạ. Gnite mọi người :)16:47

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!