/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/24/#ubuntu-cat.txt

metallicalexm: el correu ja és a la llista :). Sembla ésser que encara no havia de funcionar21:01

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!