/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/08/31/#ubuntu-vn.txt

=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
vubuntor530Buổi chiều tốt lành06:23
Stanley00vubuntor530: hi06:23
vubuntor530Hỗ trợ mình dòng code này với06:24
vubuntor530 (*((l_uint32 *)(pdata) + ((n) >> 5)) |= (0x80000000 >> ((n) & 31)))06:24
Stanley00@@06:26
PlebCrabuh huh06:26
Stanley00chỗ này đâu phải chỗ hỗ trợ code c đâu nhỉ? =]]06:26
PlebCrabnhìn mấy cái bit manipulation này ớn qué06:27
PlebCrab:306:27
vubuntor530Èo mình tưởng hỗ trợ Ubuntu thì có + c trong đó nữa chứ06:27
vubuntor530Với lại ở đây chắc cũng ~ godlike rồi nên vào tham khảo06:28
Stanley00vubuntor530: nếu bạn nói được ubuntu với c có liên quan với nhau thế nào thì /me xem qua thử :P06:29
vubuntor530Không phải c gần như là nền tảng của Ubuntu sao06:30
PlebCrabnope06:31
PlebCrabở đây giờ toàn viết ngôn ngữ bậc cao rồi06:32
PlebCrabthế cái kia lại là code video với ảnh hẻ?06:32
vubuntor530Trời bậc cao không phải có bậc thấp thì mới lên được bậc cao sao06:32
vubuntor530Theo mình hiểu nôm na là lấy giá trị của một pixel của ảnh06:33
Stanley00vubuntor530: ở đâu ra cái lý thuyết đó thế, bạn thấy ai học java mà phải học assemby chưa?06:33
vubuntor530nhưng nó viết kiểu đó khó hiểu quá06:34
Stanley00vubuntor530: phân tích từng dấu ngoặc một đi06:34
PlebCrabờ :306:34
vubuntor530(*((l_uint32 *) cái này đã không hiểu rồi thì lấy gì hiểu cái sau06:35
PlebCrabsao cái đó lại không hiểu06:35
PlebCrab:306:35
PlebCrab(l_uint32 *)(pdata)06:35
PlebCrabcái ni là cái dzì?06:35
vubuntor530l_uint32 thì ~ kiểu int trong java thì phải06:35
vubuntor530pdata là một biến thôi06:35
Stanley00vubuntor530: thế còn cái này có hiểu không ? ((n) & 31)06:35
vubuntor530#define SET_DATA_BIT(pData, n) (*((l_uint32 *)(pdata) + ((n) >> 5)) |= (0x80000000 >> ((n) & 31)))06:36
PlebCrablolz06:37
MrTuxHdbđồ án?06:37
vubuntor530Không dự án06:37
PlebCrabấy06:37
MrTuxHdbthế hỏi từng line thế này06:37
* PlebCrab ngửi thấy mùi tiền06:37
MrTuxHdbthì chết06:37
MrTuxHdb:))06:37
vubuntor530Tiền gì06:38
vubuntor530Không có tiền06:38
PlebCrabdự án mà không có tiền thì nghỉ đi06:38
PlebCrab:306:38
MrTuxHdbPlebCrab: see06:38
MrTuxHdbnghỉ thôi06:38
* MrTuxHdb bò đi nằm06:38
Severus__friendly mode, bro06:38
* Severus__ lôi MrTuxHdb ra, ngủ gì giờ này 06:39
Severus__PlebCrab: bạn nhiệt huyết làm cho có kinh nghiệm mà06:39
Severus__:06:39
Severus__:306:39
Stanley00Severus__: bạn vubuntor530 không thèm trả lời mình, không chơi nữa... hix hix06:39
vubuntor530Muốn có tiền thì phải qua rất nhiều rất nhiều công đoạn nữa06:39
vubuntor530xa lắm06:39
vubuntor530chưa gì cái tiền thì sẽ không có tiền06:39
vubuntor530Nhưng vẫn có tiền mua mì tôm06:40
vubuntor530Eo mấy thánh giúp với06:40
vubuntor530Muốn chuyển code đó qua java không hiểu nên bí rị06:41
vubuntor530Nhiều người nói quá nên loạn06:42
PlebCrabuh huh06:42
PlebCrabvubuntor530: bọn đọc trước spec của loại ảnh đấy06:45
PlebCrabbạn*06:45
PlebCrabxem data format nó thế nào thì dễ hiểu hơn06:46
vubuntor530Kiểu dữ liệu trả về ấy hả?06:47
PlebCrabkhông06:47
PlebCrabkiểu ảnh cơ06:47
PlebCrabpicture format ấy06:47
vubuntor530kiểu string thôi06:50
vubuntor530iforamt = "png", gif ....06:51
PlebCrabkhông...06:51
PlebCrabthôi được rồi06:52
PlebCrabthế 'pdata' nó là cái gì?06:52
vubuntor530là một con trỏ06:54
PlebCrabcon trỏ của loại gì...06:54
PlebCrabnó có ý nghĩa gì06:54
PlebCrabnó trỏ đến thông tin nào của image06:54
vubuntor53032 bit word trong một araay06:54
vubuntor530trỏ đến điểm ảnh thooi bạn06:55
vubuntor530array ở đây là  ma trận ảnh06:55
vubuntor530giống như setPix của ảnh trong c# or java gì đó06:56
vubuntor530Mình hiểu nôm na là vậy06:57
PlebCrabuh huh06:57
vubuntor530Nhưng mà nó thể hiện kiểu khó hiểu quá06:57
vubuntor530chơi nhau mà06:57
PlebCrabđiểm ảnh này là màu rgb?07:05
PlebCrab32 bit thì thường nó là 8 bit 1 màu07:06
PlebCrabvà 8 bit alpha layer nữa07:06
vubuntor5301 2 4 8 16 32 có hết07:06
PlebCrabmà trông cái kia thấy.. chả giống lắm07:07
vubuntor530cái nào?07:07
PlebCrabcái dòng trên kia kìa07:07
vubuntor530À đoạn code ấy hả07:07
Stanley00PlebCrab: đừng có đem mấy cái ảnh vào. cứ nhìn code rồi nói thôi :P07:07
vubuntor530Đúng đúng07:08
vubuntor530đem ảnh vào làm gì07:08
PlebCrabkhông hiểu nó dùng để làm gì07:08
vubuntor530Để mình nói thế này07:08
PlebCrabthì phán nó làm gì07:08
PlebCrabrất là khó07:08
vubuntor530pData là giá trị của điểm ảnh07:08
vubuntor530n và vị trí của nó trên ma trận các điểm ảnh07:08
* Stanley00 nhìn cái tên rồi phán là đủ rồi =]]07:09
PlebCrabcòn hiểu tất nhiên là hiểu07:09
PlebCrabnhưng chỉ hiểu máy móc thôi07:09
vubuntor530Đúng rồi mình chỉ hiểu thế thôi07:09
PlebCrabví dụ cái này: ((n) >> 5)07:09
PlebCrabtại sai lại là 5?07:09
vubuntor530a dich phải07:09
PlebCrabsao*07:09
vubuntor530Éo hiểu mấy thánh hồi xưa viết vậy thì biết là vậy07:10
PlebCrabđâu có thế được07:10
PlebCrabhiểu thì phải hiểu sâu xa ngọn ngành chứ07:10
* PlebCrab thắc mắc mỗi cái số 5 đấy thôi07:11
Stanley00PlebCrab: vì 2**5=32 :P07:11
PlebCrabStanley00: 32 ở đây là gì?07:12
Stanley00PlebCrab: 32 từ thằng này nè l_uint3207:12
PlebCrabStanley00: không07:13
PlebCrabchả liên quan07:13
Stanley00PlebCrab: sao lại không? SET_DATA_BIT(pData, n) là set bit thứ n trong bit array pData, nên do chỗ cast sang uint32 nên n phải dịch đi 5 bit đó07:14
PlebCrabthế ví dụ mình muốn set bit thứ 107:15
PlebCrabthì đưa vào kết quả nó ra thế nào?07:15
Stanley00PlebCrab: nếu cast pData thành uint8 thì n dịch đi 8, số 31 chuyển thành 7 và 0x8000000... chuyển thành 0x8 thôi07:15
PlebCrabStanley00: nếu thế ban đầu nó phải là 64 bit?07:16
Stanley00PlebCrab: cái chỗ cast đó đang khá là platform depend. Lấy ví dụ n=1 đi, thì nó sẽ thành pData[0] |= (0x80000000>>1)07:18
Stanley00PlebCrab: tức là set cat bit kế MSB của pData[0]07:18
Stanley00còn nếu n=32 chẳng hạn, thì nó sẽ set bit MSB của pData[1]07:19
PlebCrabhaiz07:19
PlebCrabok07:19
Stanley00với điều kiện là pData là uint32 *07:19
PlebCrabhiểu rồi07:19
* PlebCrab giờ nhìn cái gì cũng phải ghi rõ type ra07:20
Stanley00PlebCrab: static type good mà :307:21
PlebCrabokay07:22
* PlebCrab chui vào xó07:22
PlebCrabmay mà không phải code C07:22
Stanley00PlebCrab: code c kiểu như trên không thú vị à? :307:23
PlebCrabhem07:23
PlebCrabchả thấy thú vị gì07:23
Stanley00okay.png07:24
PlebCrabmm07:26
PlebCrabđúng là lâu ngày không sờ vào C giờ thấy mấy cái * với chả & chả nhớ gì nữa07:26
PlebCrablife sad07:27
PlebCrabthôi quay lại chủ đề07:27
PlebCrabvubuntor530: thế hỉu chưa?07:27
* Severus__ nổ não 07:28
* PlebCrab thả ve kêu ve ve07:41
MeiMeiPlebCrab, chỗ này cũng thả đc ah :p07:42
Severus__hết hè rồi PlebCrab07:46
* PlebCrab thả dĩn cắn Severus__ 07:49
* Severus__ đạp hẹp PlebCrab 07:58
vubuntor530Sorry đang họp08:13
vubuntor530đang giải quyết vấn đề này08:13
vubuntor530có kết quả thông báo sau08:13
PlebCrabuh huh08:14
* PlebCrab lại ngửi thấy mùi tiền08:14
* MrTuxHdb lót dép ngồi hóng =))08:15
Severus__=))08:16
vubuntor665mọi người cho mình hỏi là đôi khi thực thi lệnh thì cần sudo, đôi khi lại không cần08:22
vubuntor665vậy cho mình hỏi làm cách nào để biết khi nào cần khi nào k?08:22
Stanley00vubuntor665: sudo để làm gì thế bạn?08:23
vubuntor665giống như cài nginx thì mình thấy có trang để sudo apt-get install nginx nhưng mình không để sudo vẫn chạy ngon lành08:23
vubuntor665vậy có phải điều đó là thừa k?08:23
MrTuxHdbkhông08:24
vubuntor665tại sao?08:24
MrTuxHdbvubuntor665: vì chỉ quản trị viên mới có quyền cài đặt gói vào hệ thống08:24
MrTuxHdbkhông có sudo bạn chỉ là thường dân thôi08:24
MrTuxHdb:308:24
vubuntor665àh08:25
vubuntor665nhưng mình login vào root08:25
vubuntor665thì mọi lệnh đều có thể bỏ sudo?08:25
MrTuxHdbyep08:26
MrTuxHdbbao gồm việc tự xóa hệ thống08:27
MrTuxHdbhay cài đặt rootkit08:27
MrTuxHdbcài hàng để nó ăn cắm thông tin08:27
MrTuxHdb:D08:27
vubuntor665àh08:27
vubuntor665mình còn 1 cái nữa08:27
vubuntor665không hiểu tại sao mình dùng lệnh: mkdir /var/www/abc/xyz lại không đc08:28
vubuntor665nó cứ báo no such directory08:28
vubuntor665trong khi mình lại muốn tạo thư mục giống đường dẫn đó08:28
vubuntor665vậy khắc phục ntn?08:28
vubuntor665tại lúc làm không được thì mình phải cd vào /var/www rồi mkdir abc rồi cd vào abc mkdir xyz08:28
Stanley00vubuntor665: mkdir --help /var/www/abc/xyz08:29
vubuntor665tks bạn08:31
MrTuxHdblol08:49
MrTuxHdbmkdir -p là xong mà08:49
vubuntor530I haved return ...08:59
vubuntor530viết sai roài08:59
vubuntor530haha08:59
vubuntor530Được các trưởng lão giải thích và hiểu nôm nà là thế này09:00
vubuntor530(31 - ((n) & 31)) lấy 5 bit cuối cùng của của dãy09:02
vubuntor530& 1 là lấy ra bit cuối cùng trong 5 bit đó09:03
vubuntor5301 bit đó là giá trị của điểm ảnh trong ảnh đó09:03
vubuntor530Mấy trưởng lão nói thế thì biết thế thôi09:05
PlebCrabno...09:05
PlebCrabsai rồi09:05
vubuntor530sao sai pa09:05
PlebCrabđọc lại đi09:05
Stanley00lolz... 31-(n&31) với (n&31) thì là do cách quy định bit thứ 0 là bit MSB hay LSB thôi...09:06
vubuntor530a nhầm09:07
lewtdsn >> 5 có vẻ vô nghĩa09:10
lewtdsluôn luôn = 009:10
vubuntor530Không sao lại vô nghĩa09:10
lewtdsnó dùng giá trị đó làm offset tính từ địa chỉ của pData09:10
vubuntor530Chả có gì vô nghĩa cả09:11
vubuntor530không co n >> 5 thì hư mất cái hình rồi còn gì pa09:11
lewtdsà okay, vì nó có n & 31 nên mình tưởng max của n là 3109:12
Stanley00coi bộ bạn vubuntor530 đã *hiểu tường tận* rồi nhỉ? chắc là không cần phải support thêm đâu =]]09:12
vubuntor530Hiểu thì hiểu thế thôi09:13
vubuntor530Chưa đến mức 100%09:13
Stanley00đi họp hơn 40 phút với các *trưởng lão* đúng là có khác :P09:15
vubuntor530Ngu thì phải tìm người hỏi thì mới khôn lên được mà.09:15
vubuntor530Hey nói rõ luôn cho mọi người hiểu luôn.09:24
vubuntor530Ở đây ta có một ảnh09:25
vubuntor530Tương ứng với ảnh này ta sẽ có with*height  điểm ảnh09:25
vubuntor530Mỗi điểm ảnh chỉ có một giá trị 0 | 109:26
vubuntor530Các điểm ảnh được lưu trong một array09:26
lewtdsnếu bh viết lại thì chắc mình sẽ viết như thế này09:27
lewtdshttps://gist.github.com/lewtds/23449f4796e37014100c09:27
SuperLuserv3[ set_data_bit.c · GitHub ] - gist.github.com09:27
vubuntor530n = y * witdh + x09:27
Stanley00lewtds: anh hảo tâm paste qua pastebin được không? chỗ em bị chặn github :((09:27
lewtdswtf, sao lại chặn github? @@09:28
lewtdscông ty thế thì nghỉ luôn đi Stanley0009:28
lewtdshttps://gist.githubusercontent.com/lewtds/23449f4796e37014100c/raw/ecb20924a3178d1274e09f191e50e19e8aabe2e0/set_data_bit.c09:28
lewtdscái này chắc k chặn?09:28
vubuntor530Đúng rồi nó chặn là đúng09:28
Stanley00lewtds: em có biết đâu, opensource bị chặn gần hết luôn :((09:28
vubuntor530Copy páte và đó lộ code het09:28
Stanley00lewtds: ồ, trang sau ok, thank anh :309:29
lewtdsPlebCrab: beyond logic09:29
lewtdsà hình như code này là cho máy big endian09:31
PlebCrablewtds: :309:31
Stanley00thôi, em đi họp cái09:31
lewtdscái 1 << 31 hình như k phải là một vị trí flag đặc biệt09:32
lewtdsmà chỉ là MSB xong shift phải09:32
lewtdscó thể refactor thành 1 shift trái09:32
PlebCrab#define SET_DATA_BIT(pData, n) (*((l_uint32 *)(pdata) +  ((n) >> 5)) |= (0x80000000 >> ((n) & 31)))09:35
* PlebCrab ghi lại câu hỏi09:35
PlebCrabbạn ấy hỏi cái kia là gì09:35
lewtdsvubuntor530: mkdir sẽ fail nếu có bất cứ thư mục nào chưa tồn tại trong cái path đó09:36
lewtdsthêm -p thì nó sẽ tự tạo parent09:36
MrTuxHdbvubuntor530: trừ khi bạn giết developer09:38
MrTuxHdbcòn không thì code kiểu gì nó cũng leak được09:38
vubuntor530What?09:40
vubuntor530đang bận tí09:40
lewtdsPlebCrab: "cái kia" là cái gì?09:40
vubuntor530Cái gì mà giết với không giết09:41
vubuntor530nói loạn cả lên không hiểu gì hết09:42
vubuntor530Mission complete chuyển xong09:44
vubuntor530thay thế đoạn code trên với java :09:44
vubuntor530ImgMap[x][y] = nValue;09:44
vubuntor530xong09:45
lewtdsbạn thử viết lại với ARM64 xem ; )09:45
vubuntor530sao lại phải dùng arm6409:46
PlebCrablewtds: cái dòng C kia ấy09:46
* Stanley00 nhòm nhòm 2 sn lewtds và PlebCrab gãi đầu...09:48
lewtdsPlebCrab: duh, log để làm cảnh à?09:48
vubuntor530Mình không biết ...09:48
vubuntor530Mình đâu có giỏi c đâu T_T09:49
Stanley00vubuntor530: bạn đã xong rồi, để 2 sn kia bàn chuyện đi :309:49
lewtdsvubuntor530: cho vui = ) với ARM thì chỉ riêng việc lấy offset thôi cũng phải dự trù đủ thứ rồi haha09:49
vubuntor530Ok thank for helping09:49
vubuntor530lewtds: Ui mình không rành mấy cái này lắm09:50
PlebCrablewtds: but but09:52
PlebCrabokay09:52
PlebCrabthis channel has log09:52
PlebCrab:309:52
PlebCrabme totally forgot about that09:52
PlebCrab:309:52
tuanEm chào các anh, các anh cho em hỏi là em có thể tắt cái đèn LED mỗi lần mình quay video hay chụp ảnh ở ubuntu được không ạ10:19
MrTuxHdbtuan: được10:29
MrTuxHdbem tháo nó ra10:29
tuan=))10:29
MrTuxHdbcắt cái dây nguồn vào flash đi10:29
MrTuxHdbvậy thôi10:29
tuancách anh Tux hay quá =))10:29
tuantắt mà không cần tháo máy thì có cách nào không anh :310:31
PlebCrabtuan: không10:35
PlebCrabcái đấy nó gắn vào mạch rồi10:35
PlebCrabkhông dùng phần mềm được đâu10:36
tuanPlebCrab: vâng ạ, em có google thử thấy có tut hướng dẫn tắt cái đó đi bằng cách chạy 1 file dll( với máy windows)10:39
tuannên em không rõ là ubuntu có thể tắt đi được không ạ10:39
PlebCrabkhông10:41
PlebCrabgiờ nó gắn vào mạch rồi10:41
PlebCrabtính sửa máy cho bạn gái à?10:41
MrTuxHdb:v10:43
tuan=)) không anh ạ, e sửa máy cho bạn trai10:43
tuan=))10:43
tuane viết 1 đoạn code cho nó quay video, ẩn đi k hiện cái khung quay nữa, với gửi đoạn video đấy về mail rồi, còn mỗi đoạn tắt cái đèn đó đi nữa thôi ạ :310:45
MrTuxHdbđm10:45
MrTuxHdbnó viết tool chụp chộm gái khỏa thân kìa10:46
tuanv~ anh10:46
MrTuxHdbviệc éo gì cần phải tắt đèn nếu không phải chụp chộm hay spy?10:46
tuangái có mấy người dùng ubuntu đâu anh e :310:46
tuancó nhiều cái k dùng mục đích xấu mà anh  :3 :3 :310:49
tuanhôm trước em xem phim Mr Robot thấy có bọn quay video được mà không cần bật đèn LED đó nên viết thử11:00
tuan:311:00
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== vubuntor905 is now known as Raven22
Raven22hi mấy bác16:04
Raven22cho em hỏi phát16:04
Raven22em chơi red alert 2 trên wine16:04
Raven22các phím tắt trong game đôi lúc xài được16:04
Raven22nhưng 98% là ko xài được là sao ?16:05
Raven22có lần em bấm bậy bạ thì nó đc16:05
Raven22mà vì bấm bậy bạ thì biết đâu mà lần T>T16:05
PlebCrabchắc liên quan đến việc focus16:05
PlebCrabfocus trong hay ngoài wine16:05
PlebCrabđểfull screen hay window?16:06
Raven22fullscreen16:06
PlebCrabfunny er16:06
PlebCrabđể window đi16:06
Raven22:|16:07
Raven22more specific plz16:07
PlebCrabđể window mode trong wine ấy16:07
PlebCrabemulate virtual window gì đó16:07
Raven22hmm16:08
Raven22:|16:08
Raven22để em thử phát16:08
Raven22thanh kiu vi na miu bác cô cô nút16:08
Raven22có kq luôn :))16:09
Raven22vẫn ko được nhé bác nút16:10
PlebCrabuh huh16:10
PlebCrabthế máy dỏm rồi16:10
PlebCrabvứt đi16:10
Raven22ớ :v16:10
Raven22*ném gạch*16:10
lewtdsubuntu unity hả?16:12
Raven22yup :(16:12
Raven22vấn đề về hotkey trong game :(16:12
lewtdsthử chỉnh compiz bật chế độ unredirect fullscreen window xem16:13
Raven22bác nút vote đập máy rồi :v16:13
Raven22*hỏi ngu* chỉnh cái đó trong tab nào của mục config wine ?16:14
lewtdsk phải wine16:14
lewtdscompiz16:14
* Raven22 *đần mặt ra16:14
lewtdstưởng Raven22 sn chứ = )16:15
* Raven22 :( 16:16
Raven22hotkey lúc được lúc ko16:16
Raven22chơi game mà ức chế kinh16:16
lewtdscài compiz config settings manager vào16:19
lewtdsrồi chỉnh trong đấy16:19
lewtdsunity thực chất là 1 plugin của compiz16:19
Raven22haizz16:22
Raven22để em mò theo bác chỉ xem sao :(16:22
Raven22thanks bác16:23
Raven22cả bác nút nữa :))16:23
Raven22dù bác ấy vote đập máy em16:23
PlebCrabuh huh16:23
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!