/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/09/20/#ubuntu-vn.txt

=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
AriesHi02:00
MrTuxHdb?02:00
gioansxin chào07:22
gioanstôi cần giúp đỡ, có ai giúp với07:22
MrTuxHdb?07:32
MrTuxHdbgioans: ?07:32
gioanslàm sao để join vào group win 7 nhỉ ?07:37
mint986975908hi09:48
mint986975908neu minh co' 2 usb flash cam vao linux thi lam sao de biet dc cai nao voi cai nao nhi?09:48
MrTuxHdbnếu không có tên09:54
MrTuxHdbthì éo biết được09:54
MrTuxHdb:))09:54
mint986975908gay nhi09:55
mint986975908dang co 2 cai iso linux mint & manjaro ko biet nen install cai nao09:56
vubuntor757Xin cah2o ban quản trị14:45
vubuntor757cho mình hỏi14:45
CoconutCrabhuh?14:46
* MrTuxHdb nhòm trùm cuối CoconutCrab 14:46
vubuntor757cho mình hỏi : tạo shortcut  cho 1 app đã cài tren máy14:49
MrTuxHdbcầm app14:49
MrTuxHdbkéo ra desktop14:49
MrTuxHdbdone14:49
vubuntor757mở app phai chay lenh14:49
vubuntor757vd:  gdroid studiio --->chay lenh  asi14:50
vubuntor757không thay app trong menu14:50
MrTuxHdblệnh sai nó là cái khác rồi14:51
MrTuxHdb:314:51
vubuntor757cái app mình hay sử dụnng là AndroidStudio  Chương trình nó có file  stduio.sh14:52
vubuntor757cài vào lệnh tùm lum chạy nó cũng bằng lệnh  rất bât tiện. Mỉnh muốn tạo icon cho nó và bấm đúp chạy luôn14:53
MrTuxHdbstudio14:54
MrTuxHdbmãi éo gõ nổi cái chữ studio thế14:54
MrTuxHdb:(14:54
MrTuxHdbAndroid Studio nó có option tạo Desktop file14:54
MrTuxHdb-> Nhấn Windows -> search done14:55
MrTuxHdbkhông xài Unity thì nó sẽ hiện ở menu14:55
MrTuxHdbthế thôi14:55
* MrTuxHdb <-- còn không xài Android Studio vẫn biết14:55
MrTuxHdb=))14:55
vubuntor757ok14:58
vubuntor757Sao gõ vàio cái khung chat này hay bị hiện chữ G chèn vào vậy ta ?15:00
vubuntor757mình xài ibus15:01
CoconutCrabtự mọc chữ G vào?15:01
vubuntor757uhm15:01
vubuntor757dùng  chuong trinh LeafBpad gõ thì không sao cả15:01
vubuntor757gõ  vào   Leafpad thi gnh thuongg15:02
CoconutCrabchưa gặp thế bao giờ15:03
CoconutCrab:315:03
vubuntor757System program problem detected .Do you want to report the problem now?15:09
vubuntor757g15:09
vubuntor757Lubuntu của mình hay hiên hộp thoại này '15:09
MrTuxHdbtắt nó đi15:10
MrTuxHdb:315:10
vubuntor757hig15:16
vubuntor757nghia la  sao anh15:16
CoconutCrabtắt nó đi thôi15:17
vubuntor757ubuntu minh bi loi phai ko ?15:17

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!