/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/09/22/#ubuntu-vn.txt

=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== CoconutC1ab is now known as CoconutCrab
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
vubuntor795ai ơi13:39
Stanley00vubuntor795: hi bạn?13:39
vubuntor795Stanley00: sao ubuntu nó hâm thế ạ?13:44
CoconutCrabvì nó không phải windows13:45
vubuntor795gõ tiếng việt k đc13:45
vubuntor795mờ sao em bảo em k phải là bot rồi mờ cái trang này của các bác nó k nghe em13:45
CoconutCrabbạn đang gõ tiếng Việt trong trang này đó còn gì nữa13:46
vubuntor795gõ bằng avim mờ13:47
vubuntor795ubuntu nhà bác xài ibus k gõ ra tv đc13:47
* CoconutCrab cũng chả biết làm thế nào để gõ tiếng việt nên chạy qua opensuse13:48
Stanley00vubuntor795: ubuntu từ  hồi có cái gnome 3, phải chỉnh text entry kiểu gì đấy mà lâu rồi /me không có đụng tới nên cũng không có chỉnh được :(13:48
MrTuxHdbvote xài fcitx14:15
vubuntor795MrTuxHdb: sao h vô đây khó khăn zị anh14:16
vubuntor795ngày xưa mờ khó vô thế này chắc em k bít ubuntu nó là cái gì qúa :)14:17
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!