/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/09/26/#ubuntu-vn.txt

vubuntor934alo01:46
vubuntor934co ai ko01:46
MrTuxHdbkhông01:47
vubuntor934cho minh hoi chut01:47
vubuntor934minh cai ibus roi nhung vao chon ko co tieng viet01:48
MrTuxHdbcài ibus-unikey mới có01:53
vubuntor934cai roi co01:55
vubuntor989chào mọi người, mình xin hỏi mình cài win 7 và ubuntu song songvới nhau nhưng máy lại chạy thẳng vào win7, có ai biết cách làm cho nó dừng để chọn HĐH giống như cài song song 2 win ko?18:28

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!