/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/09/30/#ubuntu-vn.txt

=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
vubuntor660Minh ko the nao cai dat ibus de go tieng viet tren 14.10 duoc. Co ai biet gi ve vu nay giup minh voi09:47
Stanley00vubuntor660: khi cài thì nó báo lỗi gì mà bạn không cài được?09:47
vubuntor660Hoi 14.04 minh cai roi cung OK nhung sau khi nang len 14.10 no van hien bieu tuong Unikey nhung bi mo va trogn text entry cung ko co09:48
Stanley00vubuntor660: vậy thì bạn thử cài lại unikey rồi reboot thử chưa?09:50
vubuntor660Minh cai thi no bao09:51
vubuntor660ibus-unikey is already the newest version.09:51
vubuntor660Nhung luc #ibus restart thi09:51
vubuntor660Can't connect to IBus.09:51
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!