/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/10/16/#ubuntu-vn.txt

=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
vubuntor164Các anh cho em hỏi là khi em cài VirtualBox nó báo "dependency is not satisfiable libvpx1" Nhưng không cài được cái libvpx1 đó ạ04:09
vubuntor164Ubuntu 15.1004:09
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== CoconutCrab is now known as HermitCrab
=== HermitCrab is now known as away
=== away is now known as Guest86974
=== Guest86974 is now known as CoconutCrab

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!