/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/10/30/#ubuntu-vn.txt

=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
vubuntor971diễn đàn mình bị tẻo rồi à03:58
vubuntor971k thấy bài viết mới nữa03:58
CoconutCrabmọi người chạy hết lên FB rồi03:59
vubuntor971chán nhỉ03:59
CoconutCrabhe he03:59
CoconutCrabthế bạn thích FB hơn hay diễn đàn hơn?03:59
vubuntor971diễn đàn hơn04:00
vubuntor971:)04:00
vubuntor971ai dùng 15.10 chưa04:00
CoconutCrabrồi04:00
vubuntor971có gì hay k04:00
CoconutCrabkhông, nhưng có vẻ ổn định/mượt hơn trước04:00
vubuntor971tối về update lên vậy04:01
vubuntor971:D04:01
CoconutCrabuhm04:02
lewtdsCoconutCrab: that's just an illusion04:06
CoconutCrablewtds: UX is what matters right :v04:07
CoconutCrabillusion or not04:07
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!