/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/10/31/#ubuntu-cat.txt

metallicTinc una pregunta...22:03
metallicsuposeu que faig «control alt F5»22:03
metallicaixò obre una terminal nova al sistema. I suposeu ara que torno al terminal tty7 i vull "esborrar" la tty522:04
metalliccom ho podria fer? ho intento amb «kill» però torna a sortir ^^'22:04

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!