/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/02/#ubuntu-ir.txt

dashkalamslm10:39
dashkalamman ye laptop z500 daram10:39
dashkalamlenovo10:39
dashkalamti sitesh driverhaye nvidia baraye ubunto nist10:39
dashkalamaz koja gir biyaram10:39
dashkalam?10:39
dashkalamhi21:58

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!