/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/06/#ubuntu-vn.txt

=== CoconutCrab is now known as MeowCrab
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== MeowCrab is now known as CuaRobot
=== CuaRobot is now known as CynicCrab
nameuser_Chào các sn, cho hỏi có tool nào chuyển file pdf sang doc/odt, không cần phải OCR, dạng hình ảnh tường trang cũng đc.06:14
MrTuxHdbnameuser_: mơ đi cưng06:25
MrTuxHdbđã dạng ảnh mà éo OCR thì sao chuyển được06:25
nameuser_Hix, em có cần ocr đâu06:42
nameuser_em chỉ xần hình ảnh thôi06:42
nameuser_Hiện tại em đang làm thủ công theo kiểu đổi từ pdf sang ảnh, rồi insert vào word06:43
nameuser_mà một đống file, làm thủ công mệt quá06:44
MrTuxHdbPDF nó có ảnh mà extract ra07:01
MrTuxHdbhuehuehue07:01
vubuntor883sao diễn đàn mình k thay đổi nhỉ10:54
vubuntor883theo kiểu diễn đàn kiểu mới ý10:54
vubuntor883daynhauhoc.com10:54
vubuntor883thấy nhiều diễn đàn theo kiểu này10:55
vubuntor883phát triển rất tốt10:55
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== CynicCrab is now known as CuaCuiBap
=== CuaCuiBap is now known as CorncobCrab
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== CorncobC1ab is now known as CorncobCrab

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!