/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/15/#ubuntu-no.txt

heinkel_111hvordan får jeg åpnet en fil med vesteuropeisk 'encoding' i kate, systemet her ser ut til ä lese den som UTF-8 ?14:47
RoyKheinkel_111: aner ikke, men det er kanskje noen valg der for å endre koding?17:09
* RoyK bruker stort sett vim17:09
RoyK"vesteuropeisk" er kanskje iso8859-1 eller iso8859-15?17:10
geirhaja, eller cp125220:20
geirhadu kan prøve fra kommandolinja:  iconv -f cp1252 < fil.txt > fil.utf8.txt20:21
geirhafor å lage en utf8-kopi av fila20:21
geirhaeller, Kate kan vel helt sikkert gjøre det samme, så glem det20:22
heinkel_111AARGHH, what do I do to make Kate notice there is a new syntax file in /usr/share/katepart5/syntax ?21:42
heinkel_111roper i feil kanal tilogmed ::)21:42
RoyKheinkel_111: bruk vim ;)22:40

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!