/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/16/#ubuntu-vn.txt

=== MrTuxHdb` is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb`
=== CoconutC1ab is now known as CoconutCrab
=== CoconutC1ab is now known as CoconutCrab
=== MrTuxHdb` is now known as Tux|AFK
vubuntor625em bị lỗi tên người dùng ubuntu khi cài bằng wubi14:42
vubuntor625sửa ntn đây14:42
vubuntor625có ai không vậy14:43
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb`

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!