/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/18/#ubuntu-vn.txt

=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
vubuntor911Cho em hỏi là em vào người dùng postgres tạo các role để kết nối cơ sở dữ liệu nhưng khi em đăng nhập vào các role đấy thì nó lại báo lỗi ạ?02:15
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
MrTuxHdbvubuntor911: lỗi gì?02:33
vubuntor911postgres@huong:/home/huong$ psql -hlocalhost -UPhongNT QLKH Password for user PhongNT:  psql: FATAL:  password authentication failed for user "PhongNT" FATAL:  password authentication failed for user "PhongNT"02:40
vubuntor911em bị thế này nhưng mà em không biết sửa tn ạ02:41
MrTuxHdbsai password02:43
vubuntor911em vừa tạo xong rồi đăng nhập luôn nên không thể sai được ạ02:44
vubuntor911nhưng password nó nửa bảo mật nửa ko là sao ạ02:45
vubuntor911có nghĩa là ví dụ mật khẩu của em là huong123 nhưng khi gõ thì nó hiện lên là ong12302:45
MrTuxHdbcái đó là do bộ gõ02:46
vubuntor911vậy thì mật khẩu em gõ đúng ạ02:47
vubuntor911là sao ạ02:50
MrTuxHdbtạo roles như nào?02:51
vubuntor911QLKH=# create user huongnt with password '1'; CREATE ROLE02:52
vubuntor911em tạo và không có lỗi gì02:53
MrTuxHdbthế grant permission cho nó chưa?02:53
vubuntor911QLKH=# grant select on GiangVien to huongnt QLKH-# ; GRANT02:54
vubuntor911em cũng làm rồi nhưng ko đc02:54
MrTuxHdbpsql -h myhost -d mydb -U myuser02:55
MrTuxHdbthêm cả -d vào coi nào02:55
vubuntor911postgres@huong:/home/huong$ psql -hlocalhost -dQLKH -PhongNT \pset: unknown option: hongNT psql: could not set printing parameter "hongNT" postgres@huong:/home/huong$02:57
MrTuxHdbvubuntor911: nó phân biệt in hoa in thường nhá02:59
MrTuxHdbmà -U chứ -P đâu?02:59
vubuntor911postgres@huong:/home/huong$ psql -hlocalhost -dQLKH -UPhongNT Password for user PhongNT:  psql: FATAL:  password authentication failed for user "PhongNT" FATAL:  password authentication failed for user "PhongNT" postgres@huong:/home/huong$03:00
MrTuxHdbđã nói rồi03:01
MrTuxHdbkiểm tra lại cái user03:01
MrTuxHdbhttp://www.cyberciti.biz/faq/howto-add-postgresql-user-account/03:01
SuperLuserv3[ PostgreSQL add or create a user account and grant permission for database ] - www.cyberciti.biz03:02
vubuntor911được rồi a ạ. Em cảm ơn ạ!!! :)03:04
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!