/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/19/#ubuntu-se.txt

=== Anarieth_ is now known as Anarieth
leif_nysHallå. Finns det någon här?18:28
huttanja nu :)19:33
leif_nysNågon här inne?20:47
Amozleif_nys, ja20:48
Amoz60 totalt, om man inte räknar med dig20:48
leif_nysaha. Jag är ny och ovan20:49
leif_nysTack för svaret . .  .;)20:49
Amoz*sigh*21:04

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!