/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/22/#ubuntu-vn.txt

vubuntor742chào anh chị admin04:34
vubuntor742hdh ubuntu của em không hiển thị menu04:35
vubuntor742cos cách nào reset ubuntu được không04:37

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!