/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/23/#ubuntu-vn.txt

=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
vubuntor732chao anh chi admin03:37
* MrTuxHdb quét quét rác nhìn vubuntor732 03:38
vubuntor732hôm qua em mở máy tính lên không thấy thanh menu của ubuntu hết03:38
vubuntor732anh chị giup em được không03:39
MrTuxHdbUbuntu version?03:39
vubuntor73215.10 ạ03:40
MrTuxHdb.g ubuntu 15.10 reset unity03:41
SuperLuserv3MrTuxHdb: http://www.omgubuntu.co.uk/2013/04/how-to-reset-unity-compiz-in-ubuntu-12-10-and-13-0403:41
MrTuxHdbvubuntor732: thế mới cài driver à?03:42
vubuntor732cai drive nhu the nao ạ03:42
MrTuxHdbdriver03:43
vubuntor732vâng.. nhưng em không biết nó bị sao nữa03:44
vubuntor732không thấy thanh menu em không biết làm gì03:45
MrTuxHdbkhóc?03:48
MrTuxHdbCtrl+Alt+T03:48
MrTuxHdbrồi gõ lệnh reset unity03:48
vubuntor732hihihi..03:50
vubuntor732cám ơn anh03:50
vubuntor732go bang terminal à03:52
vubuntor732cám ơn anh03:57
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!