/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/25/#ubuntu-vn.txt

=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
vubuntor036chao anh chi admin03:05
vubuntor036ubuntu em khong thanh hien thi thanh menu03:05
vubuntor036chao03:09
lewtdschaociao03:10
vubuntor036ubuntu em khong hien thi thanh menu03:11
lewtdsmenu nào?03:12
lewtdscái ở trên cùng hay cái bên trái?03:12
vubuntor036ben trai03:12
lewtdsupdate rồi cài lại unity và ubuntu-desktop xem03:14
lewtdssudo apt-get install --reinstall ubuntu-desktop03:14
lewtdssudo apt-get install unity03:14
vubuntor036da.03:17
vubuntor036em cai lai ubuntu moi nhung so mat het du lieu03:17
lewtdsơ 2 lệnh trên kia k cài lại ubuntu đâu03:19
lewtdschỉ là cài lại 2 gói quan trọng của nó thôi03:19
vubuntor036da. em hoi 1 chut nua03:19
vubuntor036neu khong hien thi 2 thanh ben trai va ben tren thi sao03:20
lewtdsthì chịu rồi03:24
lewtdslâu rồi /me k dùng Unity03:24
lewtdsnữa nên cũng chả bị mấy lỗi này bh03:24
vubuntor036da.03:28
vubuntor036cam on anh chi03:28
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== lewtds is now known as Guest43242
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
CoconutCrab.tell lewtds https://igurublog.wordpress.com/tag/gtk3/ fuck GNOME :313:15
SuperLuserv3CoconutCrab: I'll pass that on when lewtds is around.13:15
SuperLuserv3[ gtk3 « IgnorantGuru's Blog ] - igurublog.wordpress.com13:15
CoconutCrabops13:15
=== lewtds is now known as Guest27817
=== Guest27817 is now known as __lewtds
=== CoconutCrab is now known as nappy
=== nappy is now known as CoconutCrab

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!