/srv/irclogs.ubuntu.com/2015/11/29/#ubuntu-se.txt

K350Ok, vet att det är en ubuntu kanal. Men skadar inte att fråga. Vår Apple TV har bara 29 kkanaler vad jag kan se. Går det att lgg atill fle rkanaler?12:04
fr33r1d3Hello world!15:43
HundGod afton!16:15
x86_64God natt.17:30
Hund:D17:46
HundNatti!17:46
marsupapuDet här är ju roligt kanal! Morgon, afton, gonatt! Så artigt!17:54
Hundhaha18:14
HundDet är typ det som sägs här.18:15
=== screedoz is now known as screedo

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!