/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/01/04/#ubuntu-vn.txt

=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
vubuntor271Hi16:05
vubuntor271Mình lỡ set pemission cho thư mục etc là 66616:06
vubuntor271Giờ có cách nào khôi phục lại ko16:06
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!