/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/01/13/#ubuntu-vn.txt

=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
vubuntor843máy tính asus cài ubuntu 14.04.2, khi khởi động không vào desktop07:29
vubuntor843nhưng khi tắt máy bằng cách rút nguồn và khởi động lại thì vào được07:30
vubuntor843ai có thể giúp07:30
vubuntor843 máy tính asus cài ubuntu 14.04.2, khi khởi động không vào desktop, nhưng khi tắt máy bằng cách rút nguồn và khởi động lại thì vào được. AI có thế giúp tôi07:31
vubuntor843 máy tính asus cài ubuntu 14.04.2, khi khởi động không vào desktop, nhưng khi tắt máy bằng cách rút nguồn và khởi động lại thì vào được. AI có thế giúp tôi07:31
vubuntor843??????????07:33
MrTuxHdb??????07:33
MrTuxHdb??????07:33
MrTuxHdb????07:33
vubuntor843 máy tính asus cài ubuntu 14.04.2, khi khởi động không vào desktop, nhưng khi tắt máy bằng cách rút nguồn và khởi động lại thì vào được. AI có thế giúp tôi07:33
MrTuxHdb??????07:33
MrTuxHdbvubuntor843: cứ repeat cái message đấy 1000 lần07:35
MrTuxHdbsẽ có người giúp07:35
MrTuxHdb:307:35
vubuntor843thôi đi ông07:36
vubuntor843không giúp thì thôi07:36
* MrTuxHdb nhòm thấy kiểu repeat message liên tục là đã éo cảm tình rồi07:37
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!