/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/01/19/#ubuntu-vn.txt

=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
vubuntor328203:32
Stanley00hi03:33
lewtdsba03:36
=== Stanley00 is now known as Guest9121
=== Guest9121 is now known as Stanley00
vubuntor328ko có ai hỏi gì sao?03:49
CoconutCrabcó gì để hỏi đâu03:49
CoconutCrab:303:49
C4NoC:303:49
MrTuxHdbcó ai xài ubuntu/linux đâu mà hỏi03:50
vubuntor328có ai biết HCM eGov Framework03:50
MrTuxHdbwindows + mac hết03:50
MrTuxHdb:303:50
CoconutCrabcái đó chắc là viết bằng .net hả03:50
MrTuxHdbeGov cho dễ hack hể03:53
vubuntor328thế mà cứ tưởng mã nguồn mở04:06
MrTuxHdbmã nguồn mở là cái gì?04:10
MrTuxHdbcó ăn được hơm04:11
C4NoCăn thì cái gì cũng ăn được04:11
C4NoCmà ăn có ngon hơm thôi04:11
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== CoconutCrab is now known as CactusTurtle
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!