/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/01/20/#ubuntu-vn.txt

=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
vubuntor144làm ơn chỉ gíup mình cách checkout 1 project sử dụng git trên ubuntu ?03:10
CactusTurtlegit clone https://ubuntu-vn.org/crap.git03:10
CactusTurtletrước đó sudo apt-get install git03:10
lewtdsvubuntor144: cài git xong rồi thì nó sẽ giống hệt các hướng dẫn sử dụng git trên mạng03:11
=== CactusTurtle is now known as SpinyTurtle
=== SpinyTurtle is now known as SnappingTurtle
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== valkyrie_ is now known as valkyrie
vubuntor198114:00
vubuntor484:)14:04
lewtds: D14:05
vubuntor484Em vừa cài ubuntu song song với win10, em chọn boot ở ssd(win10) còn ubuntu em cài vào ổ HDD thì khi khởi động bị lỗi no such device: grub rescue. em phải vào bios chọn boot từ ssd thì mới vào đc ubuntu ~~. Cho em hỏi cách fix với ạ14:05
lewtdsvubuntor484: boot vào ubuntu rồi cài lại grub14:07
lewtdsVD ổ ssd là /dev/sda, hdd là /dev/sdb thì cài grub vào sdb14:08
lewtdssudo grub-install /dev/sdb14:08
vubuntor484lần đầu tiên em dùng ubuntu ạ, cho em xin lệnh đc k. :)14:08
vubuntor484cảm ơn lewtds, để em khởi động lại máy để thử :)14:09
lewtdsbtw, mình k chắc là nó hoạt động đâu nhé14:09
lewtdslol, nhanh quá14:09
vubuntor130:)14:25
vubuntor130bác lewtds ơi14:25
vubuntor130em gõ rồi vẫn bị lỗi :(14:25
CoconutCrabuh huh14:28
vubuntor130lỗi  no such device: grub rescue14:30
CoconutCrabthôi cứ chọn theo bios cũng tốt mà14:31
CoconutCrab:314:31
* CoconutCrab toàn chọn theo ios14:31
vubuntor130:(14:31
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!