/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/01/31/#ubuntu-pl.txt

tobiasz29o/04:41
VoldenetSzalom tobiaszu04:57
tobiasz29szalom, szalom  :)06:06
gjmslalom07:17
=== okokok_ is now known as okokok
firemarkno, kanał na którym nikt nic nie pisze16:44
firemarkprawidłowo :-)16:44
drathirfiremark: nie trzeba pgup/down sie meczuc i wciskac to dla zdrowotnosci...16:46
Ashirenbo niedziela20:15
Ashirena nie sobota20:15
mcd_sk/window close20:57
firemarkalmost.20:57
=== drathir87 is now known as drathir

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!