/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/05/#ubuntu-vn.txt

=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== CoconutCrab is now known as Crabbie
vubuntor524mình vừa cài ubuntu bạn có thể cho mình cách cài các phần mềm hỗ trợ tiếng Việt và trình xem video dc ko14:52
lewtdsvubuntor524: https://github.com/Ubuntu-VN/wiki/wiki/G%C3%B5-ti%E1%BA%BFng-Vi%E1%BB%87t14:57
lewtdsxem video thì bạn cài vlc vào14:58
lewtdscài thêm các bộ codec nữa14:58
lewtdssudo apt-get install ubuntu-restricted-extras14:59
vubuntor524bác cho em xin các câu lệnh cơ bản để cài các driver cần thiết với15:12
vubuntor524sr bác em rep  hơi chậm =( bác nhiệt tình quá15:12

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!