/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/11/#ubuntu-vn.txt

vubuntor740e quyết định đung virtualbox01:05
vubuntor740:)))) đỡ nhức đầu01:05
=== MrTuxHdb` is now known as Tux|AFK

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!