/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/12/#ubuntu-vn.txt

=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb`
=== MrTuxHdb` is now known as MrTuxHdb
vubuntor440có ai không?16:52
vubuntor440cho mình hỏi chút!16:52
vubuntor440mình cài Ubuntu 15 mà cắm tai nghe không thấy tiếng16:52

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!