/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/16/#ubuntu-vn.txt

vubuntor803cho em hỏi có ad nào lập trình c trên linux ko vậy ?04:16
stksao sao04:17
CoconutCrabko04:17
lewtdsvubuntor803: http://ngochin.com/2014/08/15/lap-trinh-c-tren-linux-the-hard-way/04:18
CoconutCrabdụ dỗ trẻ em vậy04:18
CoconutCrab:v04:18
vubuntor803em chạy dc helloworld nhưng khi làm thư viện lại báo lỗi thiếu thư viện stdlib.h04:18
vubuntor803dù tìm lỗi mà ko thấy04:19
MrTuxHdbhọc python đi04:19
vubuntor803e cài cả gcc va g++ rùi04:19
MrTuxHdbhello world cho dễ04:19
MrTuxHdbrust cũng đc04:19
MrTuxHdbgolang càng ngon04:19
vubuntor803ko em dân dt ko phải cntt04:19
CoconutCrabcái câu include viết như thế nào?04:19
lewtdsvubuntor803: bạn upload cái file bị lỗi đó lên http://gist.github.com đi04:19
CoconutCrabdùng < > hay " "?04:19
vubuntor803<>04:20
CoconutCrabcó .h hử04:20
CoconutCrab:304:20
CoconutCrabbỏ thử coi04:20
* CoconutCrab lâu lắm rồi chả sờ vào04:20
MrTuxHdbC thì phải có .h04:20
MrTuxHdbvì... sách nó dạy thế04:21
vubuntor803Wrox_-_Beginning_Linux_Programming_4th_Edition_(2008)04:21
lewtdsphải có .h vì nó là tên file = )04:21
vubuntor803sách em đanglàm theo đây04:21
lewtdscòn C++ k có .h vì cái file đấy trong C++ literally là k có đuôi04:21
CoconutCrabthế đang compile C hay C++ :v04:22
lewtdshình như vì ông Bjarn muốn tách biệt hệ thống module khỏi filesystem abstraction04:22
CoconutCrabcài build essential rồi chứ?04:22
vubuntor803rùi04:22
CoconutCrabngộ nhỉ :304:23
vubuntor803em cài xong vô file đó thì ko thấy thư viện stdlib thật04:23
lewtdsupload cái file đấy lên xem nào04:23
CoconutCrab:-304:28
lewtdschắc trong đấy có hàng :-304:29
vubuntor293em dung mv vua vao = lai04:29
Stanley00vubuntor293: đuôi file code là .c hay .cpp và bạn build bằng gcc hay g++ vậy?04:29
vubuntor293https://gist.github.com/anonymous/732747e899e85c12668004:31
vubuntor293em hoi ve lap trinh c tren linux day04:32
vubuntor293ko biet em up the dung ko04:32
vubuntor293em build =gcc04:32
lewtds*stdlib04:32
lewtdschứ k phải stlib04:32
CoconutCrablel04:32
CoconutCrab:v04:32
lewtdsvubuntor293: với cả gist cho phép up nhiều file04:32
vubuntor293thu vien *stdlib.h ak04:33
lewtdsnếu viết đúng tên file thì còn có tô màu syntax nữa04:33
vubuntor293em ko biet dung cai do :) nen gop het vo lun04:33
vubuntor293em them * van sai04:35
vubuntor293em go "gcc -c program.c " va no bao loi terminal vi ko co thu vien stdlib04:37
vubuntor293con bai helloworld thi ko dung thi vien nay bien dich xong chay lun04:38
MrTuxHdb:v04:39
MrTuxHdb:troll-face:04:39
CoconutCrab* nào :v04:39
vubuntor293em lam y het theo vidu cua cuon sach beginning linux programing 4th ma04:42
vubuntor293trang do la trang 4504:42
vubuntor293phan static lib04:42
CoconutCrabbỏ cái * đi04:42
CoconutCrabstdlib thôi04:42
CoconutCrabviết sai chính tả kìa04:42
vubuntor293khong trong code ko co04:42
vubuntor293ko luc nay co ad nao go la *stdlib ma04:43
CoconutCrabstdlib thôi04:43
CoconutCrabbỏ cái * đi04:43
vubuntor293e bo rui van bao loi ko co04:44
CoconutCrab:v04:44
vubuntor293ak em biet loi rui04:44
vubuntor293thank ad coconutcrab04:45
vubuntor293thank cac ad nhiu04:47
CoconutCrabuh huh04:47
MrTuxHdbCoconutCrab: phũ chưa04:53
MrTuxHdb:304:53
lewtdsmệt ghê =04:54
thuanvohello12:58
thuanvocan you help me?12:58
lewtdshi12:58
lewtdssure12:58
lewtdsplease state your problem12:58
thuanvomy ubuntu couldn't update12:59
CoconutCrabseems legit13:02
stkveri14:10
stklet me email khanhpt14:10
stktime to reboot the ask14:10
thuanvoubuntu vn thì liệu có người VN không nhỉ??14:20
lewtdshaha toàn người Việt mà14:20
thuanvotoàn người Việt thì liệu có nói tiếng việt không ???? :v14:21
lewtds^14:21
thuanvolewtds liệu có phải là lewtds không ạ!!14:22
vubuntor935người việt ở đây nói tiếng chim, k nói tiếng việt :)14:22
* CoconutCrab ôm vubuntor935 xèo xèo14:23
vubuntor935ơ14:23
thuanvonói tiếng chim thì liệu có phải là chim không ạ14:23
thuanvomới lần đầu chat IRC14:24
thuanvothấy vui vui14:24
CoconutCrabdzui dzui14:24
thuanvokkkkk14:24
thuanvoIRC chat chi vậy mấy bác14:24
vubuntor935người ta bảo IRC lỗi thời mờ, saok fb hay zalo đi14:25
thuanvovậy fb bác là j14:25
vubuntor935em hẻm dùng gì ngoài IRC14:26
thuanvomax xạo14:26
vubuntor935anhth?14:27
vubuntor935hum nay có bác khách zui zị14:28
thuanvocó người phát hiện14:28
thuanvochạy đây14:28
=== vubuntor950 is now known as MiniMei

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!